Archive | Заседания 2008г. RSS feed for this section

Сесия 2008-06-06

Предложение за предсрочно освобождаване от длъжността зам.председател на Общински съвет – Велинград на  Екатерина Каферинова. РЕШЕНИЕ №235, РЕШЕНИЕ №236 Промяна в Правилника за работа на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №237 Приемане Наредба за принудително изпълнение на заповеди, издадени от Кмета на Община Велинград за премахване, преобразуване или ремонтиране. РЕШЕНИЕ №238 Допълнение към Програмата за опазване и развитие на зелената [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-04-24

Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2008г. РЕШЕНИЕ №182 Одобряване на осъвременена емблема на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №183 Промяна в Правилника за организацията и  дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Велинград. РЕШЕНИЕ №184 Културен календар за календарната 2008г. РЕШЕНИЕ №185 План за защита при бедствия на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №186 Изменение и допълнение на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-03-27

Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на гр.Велинград” – Тодор Иванов Ямаков. РЕШЕНИЕ  №129 Отчет за ІV-то тримесечие на 2007г., годишен отчет и баланс на „Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ  №130 Отчет от инж.Таня Гончева – контрольор за дейността на „Стройком” ЕООД през 2007г.РЕШЕНИЕ  №131 Даване съгласие за покупка на сметосъбирачна техника за нуждите на „Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ  №132 Обявяване [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-02-26

Избор на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и насрочване на конкурс. РЕШЕНИЕ №91, РЕШЕНИЕ №92,  РЕШЕНИЕ №93 Отчет по бюджета  за 2007г. и бюджет 2008г. РЕШЕНИЕ №94, РЕШЕНИЕ №95, РЕШЕНИЕ №96 Програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2008г. РЕШЕНИЕ №97 Програма за управление на Община Велинград за мандат 28.10.07г. – 28.10.2011г. РЕШЕНИЕ №98 Отпускане на средства в размер на 4хил.лв. [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-02-14

Приемане основни месечни възнаграждения на Кмета на Община Велинград, кметовете на кметства и кметски наместници в сила от 16.11.2007г. РЕШЕНИЕ №8 Определяне представители на Община Велинград в общото събрание на Асоциация на родопските общини. РЕШЕНИЕ №9 Определяне представители на Община Велинград в търговските дружества с общинско участие. РЕШЕНИЕ №10, РЕШЕНИЕ №11, РЕШЕНИЕ №12, РЕШЕНИЕ №13, РЕШЕНИЕ №14, РЕШЕНИЕ №15, РЕШЕНИЕ №16, РЕШЕНИЕ №17, РЕШЕНИЕ №18, РЕШЕНИЕ №19, РЕШЕНИЕ №20 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-01-15

Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №1  Избор на постоянни комисии  към Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №2 Определяне възнаграждението на Председател ОбС и зам.председатели ОбС.РЕШЕНИЕ №3  , РЕШЕНИЕ №4 Определяне на Комисия по жилищно-спестовни влогове. РЕШЕНИЕ №5 Определяне на представители на Община Велинград в общото [...]

Прочети 0 Comments