Archive | Заседания 2005г. RSS feed for this section

Сесия 2005-12-30

ДНЕВЕН РЕД Актуализация на данъчните приходи в общинския бюджет. РЕШЕНИЕ 410 Изменение на раздел V – придобиване на земя §5400. РЕШЕНИЕ 411 Одобряване на парични средства за облекло на персонала. РЕШЕНИЕ 412 Изменение на решение №262/29.08.2005г. относно възстановяване на улични настилки в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 413 Одобряване на договор за банково обслужване на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 414 Одобряване на средства за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2005-12-16

Съгласие на ОбС за установяване на дружески връзки с Община Юнфу/Китай. РЕШЕНИЕ 366 Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Велинград за 3-то тримесечие на 2005. РЕШЕНИЕ 367 Програма за работата на ОбС-Велинград за първото шестмесечие на 2006г. РЕШЕНИЕ 368 Увеличаване представителните на кмета с 5 /пет/ хиляди лв. РЕШЕНИЕ 369 Удължаване срока за възстановяване на кредит, получен от ‘Стройком’ [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-11-24

Разглеждане на молба от Таня Анг.Гончева. РЕШЕНИЕ 335 Допълнение на Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС. РЕШЕНИЕ 336 Приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, павилиони,кабини и други, съгласно чл.56 от ЗУТ. РЕШЕНИЕ 337 Увеличаване бюджетните взаимоотношения за 2005г. със сумата 14 543лв. РЕШЕНИЕ 338 Отпускане на 22хил.лв. за възстановяване на водопровод в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 339 Включване на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-10-27

Увеличаване представителните разходи на Кмета на Общината с 3хил.лв.РЕШЕНИЕ 313 Допълнение на Решение №223/2005г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ 314 Изменение на решение №267/29.08.2005г. РЕШЕНИЕ 315 Отдаване под наем чрез конкурс на павилион, находящ се в кв.72 по плана на гр.Велинград, в двора на СОУ “В.Левски”. РЕШЕНИЕ 316 Отпускане на 3640лв. за възстановяване на разрушена от наводнението подпорна [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-10-04

Отпускане на средства на “Стройком” за закупуване на сметосъбирачни машини.РЕШЕНИЕ 272  Приемане на доклад за самооценка на “МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ 273 Промяна в Наредбата за администриране на местните данъци и такси. РЕШЕНИЕ 274 Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград за м.август 2005г. РЕШЕНИЕ 275 Продължаване срока на ползване на земеделска земя – общинска собственост от [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-09-13

Изменение на плана за  Застрояване в кв.438 на В-д. РЕШЕНИЕ 268 2.  Прокарване на улици в кв.438 на Велинград. РЕШЕНИЕ 269 3 . Застрояване на 25бр. общински двуетажни жилищни сгради в  кв.438 на Велинград. РЕШЕНИЕ 270 4.  Застрояване на 5бр. общински двуетажни жилищни сгради в кв.79 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 271

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-08-29

         1.Доклад за предотвратяване на щетите от наводнението.РЕШЕНИЕ 259, РЕШЕНИЕ 260, РЕШЕНИЕ 261, РЕШЕНИЕ 262, РЕШЕНИЕ 263, РЕШЕНИЕ 264, РЕШЕНИЕ 265          2.Изменение на регулацията в кв.427 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 266          3.Отпускане на средства за възпоменателен паметник на Н.Гяуров. РЕШЕНИЕ 267          4.Питания.

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-07-28

Отчет по изпълнение решенията на ОбС за ІІ-ро тримесечие на 2005г.РЕШЕНИЕ 221 Споразумение с ТДД-Пазарджик за възлагане на данъчните задължения и събиране на такси за битови отпадъци по ЗМДТ. РЕШЕНИЕ 222 Одобряване печат на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 223 Одобряване на самостоятелни маломерни и слети паралелки за учебната 2005-2006г.Доклад за състоянието на училищната база и готовността за учебната [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-07-11

1.Приемане на решения за преодоляване на бедствията в с.Драгиново и гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 216, РЕШЕНИЕ 217, РЕШЕНИЕ 218, РЕШЕНИЕ 219, РЕШЕНИЕ 220

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-06-29

Приемане на общински план за развитие 2007-2013г. РЕШЕНИЕ 172 Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер. РЕШЕНИЕ 173 Приемане на Наредба за учредяване на търговски дружества с общ.имущество и за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества.  РЕШЕНИЕ 174 Приемане на План [...]

Прочети 0 Comments