Archive | Заседания 2005г. RSS feed for this section

Сесия 2005-05-31

Изваждане от капитала на “ВКТВ” ЕООД водопреносната, водоснабдителната и канализационна система, пречиствателни съоръжения и обявяването им за публична общинска собственост. РЕШЕНИЕ 147 Изменение на ОПС  УПИ VІІ кв. 391 по плана на Велинград.  РЕШЕНИЕ 148 Изменение на ОПС на Нонка Осева, Мария Мишева и Любка Чавдарова УПИ VІІ и УПИ VІ в кв. 391 по [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-05-18

Приемане отчета и баланса на “Атлетик” АД. РЕШЕНИЕ 134 Приемане отчета и баланса на “Паркинги и гаражи” ООД.  РЕШЕНИЕ 135 Приемане отчета и баланса на “Спорт Бееви”АД.  РЕШЕНИЕ 136 Приемане отчета и баланса на   “Сютка”АД.  РЕШЕНИЕ 137 Приемане отчета и баланса на  “Терма вел” ООД.  РЕШЕНИЕ 138 Приемане отчета и баланса на  “Хорос” ООД.  РЕШЕНИЕ 139 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-04-28

Пускане в експлоатация на централен минерален плаж. РЕШЕНИЕ 90 Учредяване на право на ползване за полагане на тръбопровод за минерална вода, захранващ хотел Здравец. РЕШЕНИЕ 91 Определяне на наемна цена за ползване на водопроводната мрежа за минерална вода ПОС. РЕШЕНИЕ 92 Одобряване на средства  за закупуване на земеделска земя за разширяване на Централен гробищен парк. РЕШЕНИЕ 93, РЕШЕНИЕ 94 Одобряване [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-03-31

Създаване на нова ал.2 към чл.11 от Правилника за работа на ОбС. РЕШЕНИЕ 63 Изменение и допълнение на Наредба №1 на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 64 Удължаване срока на договор с Борислава Василева, наемател на магазин №14 – “Зеленчуков магазин”. РЕШЕНИЕ 65 Удължаване срока на договор в кв.111 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 66, РЕШЕНИЕ 67 Допълнение към Концесионен договор, относно [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-03-21

Одобряване структура на Общинска администрация в Община Велинград.РЕШЕНИЕ 60, РЕШЕНИЕ 61 Даване на съгласие за участие на Община Велинград в проект “Красива България”. РЕШЕНИЕ 62

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-02-23

Удължаване срока на ОПС на Решение №263/25.10.2000г. до 5г. на Запрян Василев Пеев. РЕШЕНИЕ 47 Актуализиране на Програмата за приватизация на общински обекти. РЕШЕНИЕ 48 Утвърждаване на съдебни заседатели.РЕШЕНИЕ 49 Утвърждаване Наредба за пътищата.РЕШЕНИЕ 50 Промени в Правилника за работа на Общински съвет – 3бр.решения.РЕШЕНИЕ 51, РЕШЕНИЕ 52, РЕШЕНИЕ 53 Избор на членове за общото събрание на Асоциация “Хебър”. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-02-14

         1.Приемане отчета на бюджета на Община Велинград за 2004г. РЕШЕНИЕ 41          2.Приемане на бюджета на Община Велинград за 2005г. и Програмата за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ 42, РЕШЕНИЕ 43, РЕШЕНИЕ 44          3.Отпускане на парична помощ. РЕШЕНИЕ 45          4.Гласуване на средства за Общински план за развитие. РЕШЕНИЕ 46          5.Питания.

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-01-30

Актуализация на данъчните приходи в общинския бюджет. Изменение на раздел V – придобиване на земя §5400. Одобряване на парични средства за облекло на персонала. Изменение на решение №262/29.08.2005г. относно възстановяване на улични настилки в с.Драгиново. Одобряване на договор за банково обслужване на Община Велинград. Одобряване на средства за отчуждителни процедури по §7 от ЗУТ. Продажба [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-01-27

Отчет на Председателя на ОбС за 2004г.РЕШЕНИЕ 05, РЕШЕНИЕ 06 Питания. Приема наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на Общинския бюджет . РЕШЕНИЕ 07, РЕШЕНИЕ 08 Изменение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 09 Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. РЕШЕНИЕ 10 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2005-01-13

Внасяне на допълнителна парична вноска в Общинска фирма “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ 01 Определяне на представителни разходи на Кмета на Общината  и Председателя на ОбС. РЕШЕНИЕ 02 Промяна на Правилника за работа на Общински съвет. РЕШЕНИЕ 03 Предложение за честване на 21 януари. РЕШЕНИЕ 04

Прочети 0 Comments