Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Нови наеми

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД Уважаема госпожо Председател, Поради необходимостта от по- пълно задоволяване на здравните, образовател-ните, социалните и други нужди на населението на територията на Общината, предлагам следния проект за решение Иван Лебанов Кмет на Община Велинград  Изготвил: Г. Янев- н-к отдел УОС Съгласувал: Зам. кмет : Ат. Хрисчева  …………… Юрист ………….                                                                                                                                  ПРОЕКТ:                             [...]

Прочети 0 Comments

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

  ВАШИ СТАНОВИЩА И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА: А/ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:obshtina.velingrad@mbox.contact.bg Б/ ЧРЕЗ ДЕЛОВОДСТВО Адресът на официалната електронна страница на община Велинград и мястото в Общината, на което можете да се запознаете с текстовете на хартиен носител са както следва: 1. страница : www.velingrad.bg, линк “обяви”, “обществени обсъждания”; 2. [...]

Прочети 0 Comments

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ И ВИ КАНИМ НА ОБСЪЖДАНЕ  ЗА ИЗБОР НА ИДЕИ ЗА НАЙ-ДОБРИ ОБЕМНО/ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ЦЕЛ ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПРР, СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:BG161PO001/5-02/2012 “В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”   [...]

Прочети 0 Comments

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/5-02/2012 “В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”

ЦЕЛИ НА  СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/5-02/2012 “В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД” Основната цел Укрепване на капацитета на бенефициентите за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ. Конкретни цели: Да се предостави техническа помощ за генериране и [...]

Прочети 0 Comments

“МИГ Белово, Септември, Велинград” обявява втори прием за Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПОКАНА „МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява  ВТОРИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г. Мерки от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2012 г.: мярка Фиксирана обща [...]

Прочети 0 Comments

ОБЯВА

  О Б Я В Я В А:  1.Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на Контрольор на “МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград.             2.Изисквания към кандидатите: Висше образование – икономика. Общ трудов стаж не по-малък от пет години, от които не по-малко от три години управленски опит в търговско дружество Да не са осъждани за [...]

Прочети 0 Comments

Списък на категориите информация, класифицирана като служебна тайна в стуктурните звена на общинска администрация Велинград

       1.Планове, сведения и инструкции за организацията на сигурността и охраната на административните сгради на община Велинград и други нейни обекти.             2.Пароли за достъп до сървъри и до локални база данни.             3.Файлове със записи на системата за видеонаблюдение на регистратурата за класифицирана информация.             4.Информация по закона за кадастъра и имотния [...]

Прочети 0 Comments

Заповед №1289

        На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 112 / 29.03.2012 год., Решения № 167;168;169;170;171;172;173;174;175;176;177;178;179;180;181;182 / 26.04.2012 год. и Решение № 284 / 28.06.2012 год. [...]

Прочети 0 Comments

Заповед №1257

На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 306/26.07.2012 год. и Решение № 305/26.07.2012 год. и Решение № 304/26.07.2012год.  на  Общински съвет  Велинград НАРЕЖДАМ:         1.Да се проведе [...]

Прочети 0 Comments

Заповед №1256

        На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 234/31.05.2012год. и Решение № 300/26.07.2012год.  на  Общински съвет  Велинград НАРЕЖДАМ:         1.Да се проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО [...]

Прочети 0 Comments