Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Обявление

      На основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1273/14.09.2021г. на Кмета на Община Велинград  се одобрява  ПУП – схема за трасе на обект: „Трасе на водопровод за минерална вода от т.А Сондаж №4 „Власа ”, находище Велинград-Каменица до т.В „ Къща за гости с басейни и СПА център” в УПИ VІ-8513-ЖС [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 1280/16.09.2021 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ Х-„ДЕТСКА ПЛОЩАДКА“ в кв.6 по плана на с.Грашево, Община Велинград.      С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!
СПИСЪК С ОЦЕНКИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА  ОБЩНОСТНИ МЕДИАТОРИ, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНИТЕЛНИ ТОЧКИ

СПИСЪК С ОЦЕНКИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩНОСТНИ МЕДИАТОРИ, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНИТЕЛНИ ТОЧКИ

  № Трите имена на кандидата за общностен медиатор телефон Брой точки в низходящ ред 1 Красимир Христов Петров   72 2 Георги Иванов Симеонов 74 3 Франческо Ангелов Михайлов   76 4 Надежда Запринова Гугуткова 81       КОМИСИЯ:   Председател: ………………………                             Ат.Палигоров /п/     Членове: 1.      …………………………………. 2.      …………………………………… 3.      [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността „Специалист/Общностен медиатор ”

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността   „Специалист/Общностен медиатор”        по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград”, Договор BG05M9OP001-2.056-0009-C01       I.        Класирани кандидати   № Име и фамилия на кандидата Общ брой точки 1 Надежда Запринова Гугуткова  81 2 Франческо [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за длъжността „Общностен медиатор”

  I.        Допуснати до следващия етап на подбора кандидати     № Име и фамилия на кандидата Рег. № на заявлението 1 Георги Иванов Симеонов  01-05 от 13.09.2021 г. 2 Франческо Ангелов Михайлов    01-04 от 13.09.2021 г. 3 Красимир Христов Петров 01-03 от 13.09.2021 г.   4 Надежда Запринова Гугуткова 01-02 от 13.09.2021 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1263/10.09.2021

Oтносно: одобрен ПУП в кв.602 УПИ VI-4923 по плана на гр. Велинград Заповед № 1263/10.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1261/10.09.2021

Относно: одобрен ПУП в кв.226 УПИ VII-7009 по плана на гр. Велинград Заповед № 1261/10.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1260/10.09.2021

Относно: одобрен ПУП в кв.14 УПИ VI-194 по плана на с. Юндола Заповед № 1260/10.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1259/10.09.2021

Относно : Одобрен ПУП в кв. 314 УПИ XX-236 Заповед № 1259/10.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!