Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

Проект: Програма за 2023 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г.

Програма за 2023 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Проект!Програма за опазване на околната среда на Община Велинград за периода 2021-2028г

Програма

Прочети Коментарите са изключени!

Проект Спортен календар 2023

Проект Спортен календар 2023

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГЕН В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2023Г.

ПРОГРАМА 2022

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

     Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/ 27.01. 2022 год. на Общински съвет – Велинград  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на такса битови отпадъци за 2023г

Проект за приемане на План-сметка за определяне такса битови отпадъци 2023

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Обявление Проект   Доклад  Мотиви  Частична оценка  Справка - публикувана на 19.12.2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2022 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2022 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект!Програма за управление на отпадъците на Община Велинград за периода 2021-2028г.

Програма

Прочети Коментарите са изключени!