Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА МАНДАТ 2019 ГОД.-2023 ГОД.

     Община Велинград на основание чл.8, ал.8  от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград актуализира и допълва приетата с Решение №7/30.01.2020 год. на Общински съвет Велинград Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019 г.-2023 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград изменя и допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за отмяна на Наредба за реда за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

Oбявление Проект на решение Наредба за отмяна на наредба Частична предварителна оценка на въздействието Мотиви Доклад СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР- 26-04-2021

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект! Заповед

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, чрез настоящото публикуване, oбщина Велинград осигурява възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Заповед на Кмета на община Велинград. Съображения за издаване на акта: Съгласно чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Р България, частната собственост [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект програма за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027г.

Проект програма за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД И ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИНГРАД 2021-2027 г.

ПРОЕКТ: СТРАТЕГИЯ  ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД И ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИНГРАД  2021-2027 г. План за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград  2021-2027

Прочети Коментарите са изключени!