Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград

1. Частична предварителна оценка на въздействие 2. Мотиви 3. Доклад 4.Проект на решение 5. Обявление 6. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград   На всички заинтересовани лица се дава възможност да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уширение на синя зона етап 1 и етап 2

Уширение на синя зона – I етап   Текстова част   1-0001   1-0002   1-0003   1-0004   1-0005   1-0006   1-0007   1-0008   1-0009   1-0010   Уширение на синя зона-II етап Текстова част 2-0001   2-0002   2-0003   2-0004   2-0005   2-0006   2-0007   2-0008   2-0009 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за търговската дейност на територията на Община Велинград

Проект на наредба Мотиви съответно доклад Частична предварителна оценка на въздуха Справка обществени консултации

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Oбявление Проект на наредба Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействие Мотиви съответно доклад Резюме ЦПОВ Справка обществени консултации

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасностга на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходите на територията на община Велинград

Обявление Доклад  Доклад по указа Kалкулации Консолидирана версия на наредбата Мотиви Проект за решение наредба ЗДП ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ Справка по чл.26,ал.5 ЗНА- 21.09.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА МАНДАТ 2019 ГОД.-2023 ГОД.

     Община Велинград на основание чл.8, ал.8  от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград актуализира и допълва приетата с Решение №7/30.01.2020 год. на Общински съвет Велинград Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019 г.-2023 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград изменя и допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год. [...]

Прочети Коментарите са изключени!