Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за отмяна на Наредба за реда за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

Oбявление Проект на решение Наредба за отмяна на наредба Частична предварителна оценка на въздействието Мотиви Доклад СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР- 26-04-2021

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект! Заповед

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, чрез настоящото публикуване, oбщина Велинград осигурява възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Заповед на Кмета на община Велинград. Съображения за издаване на акта: Съгласно чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Р България, частната собственост [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект програма за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027г.

Проект програма за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД И ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИНГРАД 2021-2027 г.

ПРОЕКТ: СТРАТЕГИЯ  ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД И ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИНГРАД  2021-2027 г. План за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград  2021-2027

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно право на ползване на общинските спортни обекти и съоръжения.

Oбявление Доклад по указ Мотиви съответно доклад нови Наредба за спортните клубове  Предварителна цялостна оценка на въздействие Проект – отмяна Резюме на цялостна оценка на въздействието  Справка предложения  - Публикувано на 19.03.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Oбявление Проект Проект на решение Мотиви съответно доклад Частична оценка на въздействие Съобщение обществени консултации - публикувано  на 24.02.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Справка предложения

Справка предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Проект: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

Проект: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

Прочети Коментарите са изключени!