Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

     Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2022 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект!Общинска програма за закрила на детето за 2022г.

Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2021г. Общинска програма за закрила на детето за 2022г. Приложение /Приоритети/

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

     Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2022г.-2027г.

Приложение №1 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2022г.-2027г.        I.            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящият План за действие за общинските концесии на територията на община Велинград (План за действие) е разработен в съответствие с Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018г.-2027г. (Национална стратегия за развитие [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

1. Oбявление 2. Проект за обществени консултации 3 . Мотиви 4. Доклад 5 . Частична оценка на въздействие 6.СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2022 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: Отчет за 2021 г. по Програмата за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г. по приоритети

ПРОЕКТ: Отчет за 2021 г. по Програмата за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г. по приоритети

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ:ПРОГРАМА за 2022 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027г.

ПРОЕКТ:ПРОГРАМА за 2022 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027г

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за приемане на План – сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на такса битови отпадъци за 2022г.

Проект за приемане на План – сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на  такса битови отпадъци за 2022г.

Прочети Коментарите са изключени!