Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

ПРОЕКТ – НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Велинград

ОБЯВЯВА СЕ НА 12.03.2013г.!             ПРОЕКТ! НАРЕДБА  за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях  от община Велинград Наредбата е одобрена с решение на Общински съвет № ………….. от ………………2013 г.,  с  Протокол №……… и изготвена на основание чл. 225а, ал. 3 от изменение на Закона за устройство [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част „Продажби,т.2. По чл. 35,ал.3/продажба на терени,върху които е реализирано отстъпено право на строеж/ с текста „УПИ №Х-245-ИВС [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

   Обявено на сайта на 05.03.2013 г.       На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част „Продажби,т.1. По чл. 35,ал.1/публични търгове и конкурси/ ”,раздел [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 г.

Продажби 1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/ Имоти във Велинград УПИ ХХІІІ-за трафопост с площ 244 кв.м., ведно с масивна сграда (трафопост) със ЗП=50 кв.м. в кв.179 и мрежа НН с три извода- по реда на чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и §4 от ПЗР на ЗЕ Сгради във Велинград Магазин [...]

Прочети 0 Comments

Проек за изменение на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти

ДО Г-н КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В изпълнение на Решение №157/29.03.2012 г. на ОбС Велинград, предлагам Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти, който [...]

Прочети 0 Comments

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСНИТЕ ТАКСИ И УСЛУГИ

        ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД           Уважаема госпожо Председател,       ДОКЛАД И МОТИВИ ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПО ЧЛ.9 ОТ ЗМДТ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ОБЕЗПЕЧАВАЩИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧИСТОТАТА И СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО В [...]

Прочети 0 Comments

Проект за решение за изменение и допълнение на Решение № 96 от 23.02.2012г.

                                                                                   До                                                        Общински Съвет        град Велинград   С Решение № 96/23.02.2012г. Общинският съвет прие Условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане [...]

Прочети 0 Comments

Нови наеми

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД Уважаема госпожо Председател, Поради необходимостта от по- пълно задоволяване на здравните, образовател-ните, социалните и други нужди на населението на територията на Общината, предлагам следния проект за решение Иван Лебанов Кмет на Община Велинград  Изготвил: Г. Янев- н-к отдел УОС Съгласувал: Зам. кмет : Ат. Хрисчева  …………… Юрист ………….                                                                                                                                  ПРОЕКТ:                             [...]

Прочети 0 Comments

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

  ВАШИ СТАНОВИЩА И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА: А/ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:obshtina.velingrad@mbox.contact.bg Б/ ЧРЕЗ ДЕЛОВОДСТВО Адресът на официалната електронна страница на община Велинград и мястото в Общината, на което можете да се запознаете с текстовете на хартиен носител са както следва: 1. страница : www.velingrad.bg, линк “обяви”, “обществени обсъждания”; 2. [...]

Прочети 0 Comments

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на таксите и цени на услугите /наредба по чл.9 от ЗМДТ/ в едно с мотиви и доклад

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЯВЯВАМЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД /ПО ЧЛ.9 ОТ ЗМДТ/. ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА: А/ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: velingrad@mbox.contact.bg Б/ЧРЕЗ ДЕЛОВОДСТВО Ваши становища и/или предложения [...]

Прочети 0 Comments