Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №955/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя общински поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ. Велинград, обл.Пазарджик,  както следва:    1/ Поземлен имот 10450.503.1615, област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, п.к.4600, ул.”Жасмин”№11, вид собств.-Общинска частна, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №954/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: -Поземлен имот с идентификатор 10450.503.1602 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г.  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №953/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Юндола, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно: урегулиран поземлен имот УПИ№ХХ, целият с площ 398 кв.м., находящ се в кв.28 по плана на с.Юндола, общ.Велинград с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №867/08.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: –   Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.680.1.2, обл. Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к. 4600, бул.”Александър Стамболийски”№12, ет.1, вид собств.: Общинска [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №656/03.05.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: –  Поземлен имот с идентификатор 10450.503.514, област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к.4600, ул.”Македония” №3, вид територия: Урбанизирана, НТП: За друг вид обществен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №655/03.05.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: –   Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.300.1.7, обл. Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к.4600, бул.”Хан Аспарух”№22, ет.1, вид собств.:Общинска частна, тип: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №470/04.04.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя  урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в с.Юндола, общ. Велинград, обл.Пазарджик, а именно:    1/ УПИ№ІV – ИВС, целият с площ от 475 кв.м., находящ се в кв.41 по плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 412/25.03.2022 г

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д     З А П О В Е Д   № 412/25.03.2022 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 411/25.03.2022 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 411/25.03.2022 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 410/25.03.2022 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 410/25.03.2022 г.           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!