Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

Търг зеделски земи Еловата и Босак

10450.40.48 Босак Велинград 10450.41.51 Босак Велинград 10450.43.29 Мрамор Велинград 41136.47.5 Еловата 41136.47.8 Еловата 41136.47.11 Еловата 41136.47.19 Еловата 41136.47.21 Еловата 41136.47.22 Еловата 41136.47.34 Еловата 41136.47.47 Еловата 41136.47.59 Еловата ДЕПОЗИТ СМЕТКА

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №95/28.01.2021 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящи се в с.Грашево, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно: Поземлен имот пл.№418 с площ от 589 кв.м., от който имот е образуван УПИ№VІІІ-държ.  в кв.19 по плана на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД№ 104/29.01.2021 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   № 104/29.01.2021 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград в изпълнение на Решение № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 103/29.01.2021 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 103/29.01.2021 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД 105/29.01.2021 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д     З А П О В Е Д 105/29.01.2021 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване На основание Заповед №1591/28.10.2020 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящи се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: Поземлен имот с идентификатор 10450.502.1648 по кадастралната карта и кадастралните [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък допуснати кандид.за конкурс мл.експерт РПП

Списък допуснати кандид.за конкурс мл.експерт РПП

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

 ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване На основание Заповед №1349/26.08.2020 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя  поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно:  1.Поземлен имот с идентификатор 10450.502.3447 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1382/03.09.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д № 1382/03.09.2020 г.           На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение №  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Класиране от конкурс за младши експерт, отдел ТСУ

Класиране от конкурс за младши експерт, отдел ТСУ

Прочети Коментарите са изключени!