Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

Заповед №1773/14.11.2022г.

Заповед №1773/14.11.2022г. Тръжни документи

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1650/24.10.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Грашево, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно: имот пл.№576, целият с площ 894 кв.м., от който е образуван УПИ№Х-ЖС в кв.6 по плана на с.Грашево, общ.Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1649/24.10.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Драгиново, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно: Поземлен имот №1376 с площ от 139 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХV-337 в кв.18 по плана на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

     На основание Заповед №1648/24.10.2022 г. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в землище Велинград, а именно:        – имот с идентификатор №10450.149.68 с площ от 2 462 кв.м., находящ се в м. „Голямо блато“;  начин на трайно ползване – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1365/24.08.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно:   – Поземлен имот с идентификатор 10450.503.1602 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1366/24.08.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой общински поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ. Велинград, обл.Пазарджик,  а именно:  - Поземлен имот с идентификатор 10450.503.1484 по кадастралния план и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1367/24.08.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Абланица, кв.Магерово, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно: Имот №65/шестдесет и пет/ по кадастралния план на кв.Магерово, с.Абланица, общ.Велинград, одобрен със Заповед№277/2021 г. на Кмета на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1368/24.08.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя   поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в с.Абланица, общ. Велинград, обл. Пазарджик, а именно: 1/  Парцел І/едно римско/, кв.14/четиринадесет/ по регулационния план на с.Абланица, общ.Велинград, одобрен със Заповед №5075/1961 г.Площ на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №955/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя общински поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ. Велинград, обл.Пазарджик,  както следва:    1/ Поземлен имот 10450.503.1615, област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, п.к.4600, ул.”Жасмин”№11, вид собств.-Общинска частна, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №954/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: -Поземлен имот с идентификатор 10450.503.1602 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г.  [...]

Прочети Коментарите са изключени!