Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

ЗАПОВЕД №212/22.02.2013 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №24/31.01.2013 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 19.03.2013 година от 13:30 часа в Малката заседателна зала на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №184/15.02.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   №184/15.02.2013 година           На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.94 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, в изпълнение на Решение №86/31.03.2011 година на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 05 Велинград 04.01. 2013 година

         ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД            З  А  П  О  В  Е  Д           № 05                 Велинград  04.01. 2013 година               На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата [...]

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД №1717

         ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД         З  А  П  О  В  Е  Д  №1717                     Велинград  23.11.2012 година             На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, [...]

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД № 1716

         ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД           З  А  П  О  В  Е  Д            № 1716                    Велинград  23.11.2012 година               На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 [...]

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД №1530

 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  З  А  П  О  В  Е  Д  № 1530             Велинград  22.10.2012 година         На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 278 / 28.06.2012 [...]

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД № 1529

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   З  А  П  О  В  Е  Д  № 1529            Велинград  22.10.2012 година           На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 236 / [...]

Прочети 0 Comments

ОБЯВА

  О Б Я В Я В А:  1.Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на Контрольор на “МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград.             2.Изисквания към кандидатите: Висше образование – икономика. Общ трудов стаж не по-малък от пет години, от които не по-малко от три години управленски опит в търговско дружество Да не са осъждани за [...]

Прочети 0 Comments

Заповед №1289

        На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 112 / 29.03.2012 год., Решения № 167;168;169;170;171;172;173;174;175;176;177;178;179;180;181;182 / 26.04.2012 год. и Решение № 284 / 28.06.2012 год. [...]

Прочети 0 Comments

Заповед №1257

На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 306/26.07.2012 год. и Решение № 305/26.07.2012 год. и Решение № 304/26.07.2012год.  на  Общински съвет  Велинград НАРЕЖДАМ:         1.Да се проведе [...]

Прочети 0 Comments