Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

ЗАПОВЕД № 832/18.06.2021 г.

          На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, в изпълнение на Решение № 190/27.05.2021 г. на Общински съвет – Велинград, с което се разрешава откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект   Н А Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 791/11.06.2021 г.

З А П О В Е Д   №  791/11.06.2021 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград и в изпълнение на   Решение №  98/25.03.2021 г.  на Общински Съвет  Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 790/11.06.2021 г.

З А П О В Е Д   № 790/11.06.2021 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград в изпълнение на Решение № 146/27.04.2021 г.. на Общински съвет – Велинград, с което се разрешава откриване на процедура за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване

      О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д                                                        ОБЯВА за провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване   На основание Заповед № 678/21.05.2021 г. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОЗЕД № 697/ 27.05.2021 г.

ЗАПОЗЕД № 697/ 27.05.2021 г. 

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване На основание Заповед №538/19.04.2021 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя  урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване     На основание Заповед №440/25.03.2021 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Търг зеделски земи Еловата и Босак

10450.40.48 Босак Велинград 10450.41.51 Босак Велинград 10450.43.29 Мрамор Велинград 41136.47.5 Еловата 41136.47.8 Еловата 41136.47.11 Еловата 41136.47.19 Еловата 41136.47.21 Еловата 41136.47.22 Еловата 41136.47.34 Еловата 41136.47.47 Еловата 41136.47.59 Еловата ДЕПОЗИТ СМЕТКА

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №95/28.01.2021 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящи се в с.Грашево, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно: Поземлен имот пл.№418 с площ от 589 кв.м., от който имот е образуван УПИ№VІІІ-държ.  в кв.19 по плана на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД№ 104/29.01.2021 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   № 104/29.01.2021 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград в изпълнение на Решение № [...]

Прочети Коментарите са изключени!