Archive | Конкурси за назначаване и свободни работни места RSS feed for this section
СПИСЪК С ОЦЕНКИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА  ОБЩНОСТНИ МЕДИАТОРИ, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНИТЕЛНИ ТОЧКИ

СПИСЪК С ОЦЕНКИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩНОСТНИ МЕДИАТОРИ, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНИТЕЛНИ ТОЧКИ

  № Трите имена на кандидата за общностен медиатор телефон Брой точки в низходящ ред 1 Красимир Христов Петров   72 2 Георги Иванов Симеонов 74 3 Франческо Ангелов Михайлов   76 4 Надежда Запринова Гугуткова 81       КОМИСИЯ:   Председател: ………………………                             Ат.Палигоров /п/     Членове: 1.      …………………………………. 2.      …………………………………… 3.      [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността „Специалист/Общностен медиатор ”

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността   „Специалист/Общностен медиатор”        по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград”, Договор BG05M9OP001-2.056-0009-C01       I.        Класирани кандидати   № Име и фамилия на кандидата Общ брой точки 1 Надежда Запринова Гугуткова  81 2 Франческо [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за длъжността „Общностен медиатор”

  I.        Допуснати до следващия етап на подбора кандидати     № Име и фамилия на кандидата Рег. № на заявлението 1 Георги Иванов Симеонов  01-05 от 13.09.2021 г. 2 Франческо Ангелов Михайлов    01-04 от 13.09.2021 г. 3 Красимир Христов Петров 01-03 от 13.09.2021 г.   4 Надежда Запринова Гугуткова 01-02 от 13.09.2021 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

О Б Я В А Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.056-0009-C01  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2‘‘ по Оперативна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На 16.08.2021 г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД. Проектът се финансира по две оперативни програми: 1.      ОП „Развитие на човешките ресурси”  с регистрационен № BG05M9OP001-2.056-0009-C01,Приоритетна ос BG05M9OP001-2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното [...]

Прочети Коментарите са изключени!
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

  УТВЪРЖДАВАМ: …(П).….. Д-Р КОСТАДИН  КОЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Кмет на Община Велинград                                                                        (Подпис: Атанас Палигоров – зам.-кмет,  оправомощен със Заповед №178/15.02.2021г.  на кмета на община Велинград) ОБЯВЛЕНИЕ             Във връзка с изпълнение на дейности по проект, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05N9OP001-6.002-0018-С01, „Патронажна грижа + в община Велинград” по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

Обява за медицински лица Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!
СПИСЪК  НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Приложение № 8 С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”   № по ред Име, презиме, фамилия Общ брой точки Длъжност Забележка 1 Мария Иванова Хрискова 15,00 Дезинфектатор 2 Анелия Петева Милева 15,00 Дезинфектатор 3 Марио Велинов Александров 14,67 Дезинфектатор 4 Младен Ангелов Рубски 14,33 Дезинфектатор 5 [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Процедура за подбор и наемане на персонал за осъществяване на превенция на COVID-19 в сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Велинград по проект „Патронажна грижа + в община Велинград” № BG05M9OP001-6.002-0018-C01, чрез директно предоставяне [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Община Велинград стартира нова социална услуга „ Асистентска подкрепа „ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Велинград в качеството си на доставчик на нова социална услуга „ Асистентска подкрепа”, в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, че от 19.03.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „ Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „ Асистентска подкрепа”. „ Асистентска подкрепа” е специализирана социална услуга, която [...]

Прочети Коментарите са изключени!