Archive | Конкурси за назначаване и свободни работни места RSS feed for this section

ПРОТОКОЛ КАРТОТ.СОЦ.ЖИЛИЩА КАРТОТЕКА – КЛАСИРАНЕ ОКОНЧАТ.СПИСЪК СПИСЪК НЕДОПУСНАТИ

Картотека Протокол картот.соц.жилище Списък недопуснати

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Във връзка с реализирането на проект BG05SFPR002-2.002-0114-C01 “Укрепване на общинския капацитет на Община Велинград“ по програма на „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. от 01.07.2023г. вече има обособен фронт-офис, находящ се в сградата на общинска администрация. През месец Юни беше обявена процедура за набиране на служители. Основните дейности и задължения на лицата са:    -Информиране [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG05SFPR002-2.002-0114 „Укрепване на общински капацитет в община Велинград“, Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0114-C01 по процедура за директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“,  финансирана от Европейския социален фонд плюс,чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,   Община Велинград обявява прием на Заявления за следните  длъжности: „Социален работник“ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол №2-2023

Протокол №2-2023

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол от проведено заседание на Комисия за картотекиране и настаняване в Социални жилища на нуждаещи се лица и семейства

КАРТОТЕКА Протокол картот.соц.жилища-Окончателен СПИСЪК – НЕДОПУСНАТИ

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Класиране от конкурс за здравен медиатор

Класиране от конкурс за здравен медиатор

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол

Протокол

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл.44, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда, чл. 5 ал. 1 от Наредба №1 от 19.08.2020г. за изискванията за дейността на здравните медиатори и заповед № 193 от 10.02.2023г. на кмета на Община Велинград: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

        На основание чл.44, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗМСМА ,чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал.5  от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 22/06.01.2023г. на Кмета на Община Велинград ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА [...]

Прочети Коментарите са изключени!