Archive | Конкурси за назначаване и свободни работни места RSS feed for this section
СПИСЪК  НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Приложение № 8 С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”   № по ред Име, презиме, фамилия Общ брой точки Длъжност Забележка 1 Мария Иванова Хрискова 15,00 Дезинфектатор 2 Анелия Петева Милева 15,00 Дезинфектатор 3 Марио Велинов Александров 14,67 Дезинфектатор 4 Младен Ангелов Рубски 14,33 Дезинфектатор 5 [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Процедура за подбор и наемане на персонал за осъществяване на превенция на COVID-19 в сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Велинград по проект „Патронажна грижа + в община Велинград” № BG05M9OP001-6.002-0018-C01, чрез директно предоставяне [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Община Велинград стартира нова социална услуга „ Асистентска подкрепа „ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Велинград в качеството си на доставчик на нова социална услуга „ Асистентска подкрепа”, в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, че от 19.03.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „ Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „ Асистентска подкрепа”. „ Асистентска подкрепа” е специализирана социална услуга, която [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Община Велинград стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Велинград стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги Община Велинград в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 19.03.2021 г. стартира приема на документи от кандидатизапотребители на социалната услуга „Асистентска [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на кандидати по проекта

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   УТВЪРЖДАВАМ: …….(П)….. Д-Р КОСТАДИН  КОЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЯВЛЕНИЕ             Във връзка с изпълнение на дейности по проект, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05N9OP001-6.002-0018-С01, „Патронажна грижа + в община Велинград” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, община Велинград ОБЯВА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за [...]

Прочети Коментарите са изключени!
СПИСЪК  НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса на територията на общината Велинград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.002, „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 Допуска [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса на територията на общината Велинград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.002, „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 I.            [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЯВА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на кандидати по проекта  1.ЗАЯВЛЕНИЕ 2. АВТОБИОГРАФИЯ 3. Приложение – Декларация 4. Приложение – Декларация

Прочети Коментарите са изключени!
Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за [...]

Прочети Коментарите са изключени!