Archive | Конкурси за назначаване и свободни работни места RSS feed for this section

Обявление за конкурс за длъжността “директор на дирекция” – дирекция “Хуманитарни и социални дейности”

Обявление ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС   ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

Обява

Прочети Коментарите са изключени!

Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”

Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие” . .     Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Община Велинград обявява конкурс за свободни работни места за следните [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

  О Б Я В Я В А:  1.Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на Контрольор на “МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград.             2.Изисквания към кандидатите: Висше образование – икономика. Общ трудов стаж не по-малък от пет години, от които не по-малко от три години управленски опит в търговско дружество Да не са осъждани за [...]

Прочети 0 Comments