Archive | Обществено обсъждане RSS feed for this section

ПОКАНА

Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на Годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2021г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.09.2022г.   /СРЯДА/ ОТ 10:00 ч. В ГОЛЯМА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред: ПРЕДСТАВЯНЕ НА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НАО ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2022г. Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2022 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.03.2022г. /ВТОРНИК/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВА за провеждане на обществени обсъждания на План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г. Сдружение „Асоциация наука за природата“ организира обществени обсъждания във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.020-0021-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на балканската [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

ПО К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020Г. Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2020г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2021г.   /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10:00 ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021 – 2025г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021 – 2025г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   по чл.127 ал.1 от ЗУТ на   1.ЧАСТИЧНО Изменение на Общ Устройствен план   на ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД (ОУПО)    ,  изготвен в изпълнение на ЗАДАНИЕ и ОПОРЕН ПЛАН по чл.125 от ЗУТ, одобрени с Решение №136/28.05.2020г на Общински съвет-Велинград 2.“РЕШЕНИЕ № ПК-04-ЕО/2021 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА” на РИОСВ-Пазарджик [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   по чл.127 ал.1 от ЗУТ на   1.ЧАСТИЧНО Изменение на Общ Устройствен план   на гр. Велинград, с.Драгиново и землища им,  изготвен в изпълнение на ЗАДАНИЕ и ОПОРЕН ПЛАН по чл.125 от ЗУТ, одобрени с Решение №136/28.05.2020г на Общински съвет-Велинград 2.“РЕШЕНИЕ № ПК-03-ЕО/2021 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2021-2027 г. ДО 02.03.2021 г. Община Велинград е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Велинград за периода 2021-2027 г., в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2021Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2021 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.02.2021г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ ЗА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Прочети Коментарите са изключени!