Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Заповеди одобрени – м. “Тудора /Потока” УПИ CXCVI -196 ” Жилищно строителство” по плана на гр.Велинград

Заповеди одобрени – м. “Тудора /Потока” УПИ CXCVI -196 ” Жилищно строителство” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.156, изменение на одобрено трасе на подземен водопровод за минерална вода

Заповед № 1468/16.09.22

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ГРАШЕВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД     О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1409/02.09.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на основание [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1377/25.08.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ХХVІІ-27 – „за Жилищно строителство“ /23234.341.27/ в местност „Мариница-оранжериите“ по КККР на землище с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 220/28.07.2022 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава:        Изработване на ПУП- промяна предназначение на земеделска земя за имот с индефикатор 23234.341.20 в м.“Мариница-оранжериите“, землище: с.Драгиново, общ.Велинград-ЕКАТТЕ 23234         С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначението на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1231/05.08.2022 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ХVІ-331 в кв.11 по плана на с.Грашево, ЕКАТТЕ 17823, община Велинград, област Пазарджик.         [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1121/18.07.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на ХХVІІІ-1028 – „ЖС, търговия и услуги“ в кв.68 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.       С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди кв.65, УПИ IV-6445 “За Жс,търговия,здравни услуги,КОО и паркинг” по плана на гр. Велинград

Заповедикв.65, УПИ IV-6445 “За Жс,търговия,здравни услуги,КОО и паркинг” по плана на гр. Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка  със Заповед № 833/31.05.2022г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработването  на план схема трасе на водопровод и канализаеция на обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ВОДОПРОВОД Ф63 И КАНАЛИЗАЦИЯ Ф300/330 ОТ Т.А ( ШАХТА № 1 ) ДО Т. Б ( [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди одобрени – кв.141 УПИ IX-3608,3215-”За културен дом,обществено обслужване и Жс” и УПИ VII-3216,3217 -”За Жс,търговия,услуги и ресторант” по плана на гр.Велинград

Заповеди одобрени – кв.141 УПИ IX-3608,3215-”За културен дом,обществено обслужване и Жс” и УПИ VII-3216,3217 -”За Жс,търговия,услуги и ресторант” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!