Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1023/16.07.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация по §8 от ЗУТ на УПИ ХІІІ в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.         С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1060 – 23.07.2021г.

Заповед №1060 – 23.07.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1059 – 23.07.2021г.

Заповед №1059 – 23.07.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1001 – 13.07.2021г.

Заповед №1001 – 13.07.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1000 – 13.07.2021г.

Заповед №1000 – 13.07.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 129, ал. (2) от ЗУТ и Заповед №854/24.06.2021 г. на Кмета на Община Велинград се одобрява схема за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение  1 кV от КШР „Ленища” до ново модулно табло пред ПИ 10450.503.39 по КККР на гр.Велинград, обл.Пазарджик.        Проектното трасе се намира в урбанизираната територия на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 129, ал. (2) от ЗУТ и Заповед №855/24.06..2021 г. на Кмета на Община Велинград се одобрява план схема за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от БКТП 4 с идентификатор 10450.502.2528.5 до ново ел. табло пред ПИ 10450.502.2401/за промишлена сграда с идентификатор10450.502.2401.3/ по КККР на гр.Велинград, обл.Пазарджик , кв.78 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Във връзка със заявление с вх. № 94-00/4770/08.06.2021г. от  Борис Ангелов Пеев и на основание § 4/1/ от Допълнителните разпоредби на ЗУТ            Съобщаваме Ви, че е изработен проект -  ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XVII- „ЖС” /ПИ 10450.139.17 по КК/, местност „Попин камък”, гр. Велинград, община Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 856 от  24.06.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I -6472 в кв.154  по плана на гр.Велинград   , както следва :                      – с плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 855-24.06.2021г. – квартал-78, имот УПИ II-6581 (по плана на Велинград) Трасе на подземна кабелна линия

Заповед 855-24.06.2021г. - квартал-78, имот УПИ II-6581 (по плана на Велинград) Трасе на подземна кабелна линия

Прочети Коментарите са изключени!