Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

ОБЯВЛЕНИЕ

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 159/27.04. 2020 г. на Общински съвет- Велинград, се разрешава изработването  на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи ПИ № 55631.7.15,м. ”при с. Пашово” землище с. Пашови. В него е описан териториалния обхват на подробния устройствен план,се предвижда [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1379/07.10.2021г.

Относно:разрешение ПУП в кв.142 за УПИ II-3823 по плана на гр. Велинград Заповед №1379/07.10.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1378/07.10.2021г.

Относно:разрешение ПУП в кв.223 за УПИ XXIV-2198 по плана на Велинград Заповед №1378/07.10.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1358/04.10.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ VІІІ-държ. в кв.19 по плана на с.Грашево, Община Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за застрояване се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1273/14.09.2021

Oтносно: одобрен ПУП схема за трасе “Трасе на водопровод за минерална вода” Заповед № 1273/14.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1131/05.08.2021

Относно:Разрешаване на ПУП за кв.314 УПИ XX-236 Заповед № 1131/25.08.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1345/30.09.2021

Oтносно: разрешение за изработване на ПУП в кв.380 УПИ X-3604 по плана на гр. Велинград Заповед № 1345/30.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1344/30.09.2021

Относно: разрешение за изработване на ПУП кв.23 УПИ VIII -78 и XVI-202 по плана на с. Юндола Заповед № 1344/30.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1241/08.09.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І-„Тъкачен цех“ в кв.6 по плана на с.Грашево, Община Велинград.        С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1273/14.09.2021г. на Кмета на Община Велинград  се одобрява  ПУП – схема за трасе на обект: „Трасе на водопровод за минерална вода от т.А Сондаж №4 „Власа ”, находище Велинград-Каменица до т.В „ Къща за гости с басейни и СПА център” в УПИ VІ-8513-ЖС [...]

Прочети Коментарите са изключени!