Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №473/01.04.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І-85 в кв.41 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.         С проекта за частично изменение на плана за регулация, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 422/19.03.2021г. на Кмета на Община Велинград  се одобрява ПУП –   схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ ХI-8839 „ За производство и услуги”, кв. № 117 /ПИ 10450.502.2565/ по регулационен плана и кадастрална карта [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 438/24.03.2021 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването  на проект за частично изменение на плана за регулация  на улица с о.т. 7а-38-39-55 по плана на с. Долна Дъбева, общ. Велинград, обл. Пазарджик.       С проекта [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 438/24.03.2021 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването  на проект за частично изменение на плана за регулация  на улица с о.т. 7а-38-39-55 по плана на с. Долна Дъбева, общ. Велинград, обл. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 383/15.03.2021г. на Кмета на Община Велинград  се разрешава изработване на ПУП – схема за трасе на обект: „Присъединяване на водопровод за минерална вода от Сондаж №5 „Сярна баня” и КЕИ №7 в УПИ ХIІІ- „ За озеленяване”, кв. № 2561 /ПИ 10450.501.842/ до УПИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ-МБАЛ

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 68/25.02.2021 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава:        Изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод за водоснабдяване на ПИ 23234.296.194 в местност „Мариница“ по КК на землище с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазрджик.       Целта на разработката е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                            На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 258  от  24.02.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване за УПИ XXX-ИВС   и XXXI –ИВС  в кв.29 по плана на с.Юндола    , като двата УПИ се обединяват  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                            На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 257  от  24.02.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за УПИ  VIII- „За ЖС,търговия и услуги“    и УПИ  II в кв.3443 по плана на гр.Велинград   , като двата УПИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О Б Я В Л Е Н И Е         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №35/07.01.2021 г. на Кмета на общ. Велинград се разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване [...]

Прочети Коментарите са изключени!