Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

ОБЯВЛЕНИЕ

     На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 88/27.01.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:     Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ХХІV-1418, 2991„За бензиностанция, газстанция, търговия и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 87/27.01.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ част от улична регулация с ос.т. 2302-2300-2300А-2299 и в УПИ № ХІХ-2653 в кв. 196 по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

      На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 63/20.01.2014 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за  застрояване, засягащ УПИ № ХІІ-3872, „За промишлена дейност”  в кв. 84 по плана на гр.Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1591/04.12.2013 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ границите на УПИ № ІV-„За кооперативен пазар” в кв. 104 по плана на гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1685/20.12.2013 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:     Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ границите на УПИ № VІІ-7393, общ.; № ХVІІ-общ. и на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

      На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 55/15.01.2014 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава: изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ІV-общ.  и № ІІ-6288, „За хотел” в кв. 414А [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 60/17.01.2014 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава: изработване на проект за нов подробен устройствен план-план за застрояване, засягащ УПИ № VІ-3869, 7439 „Цех за обработка на мрамор” в кв. 99 по плана на гр. Велинград, като се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

      На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1696/30.12.2013 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ІХ-4265 в кв. 87 по плана на гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1663/13.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за застрояване, засягащ УПИ № ХІІ-7079 в кв. 414А по плана на гр. Велинград, като се предвиди ново застроително [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1589/04.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна на края на регулацията при урегулиран поземлен имот № VІІІ-общ. в квартал № 428, така че се [...]

Прочети Коментарите са изключени!