Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

ОБЯВЛЕНИЕ

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 1434 от 06.11.2013г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за  регулация за  УПИ VІ-563 в кв.294 по плана на гр.Велинград  , като се постави западната  регулационна линия  в съответствие с имотната граница между имоти пл.№ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 1461  от 11.11.2013г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за регулация за УПИ ХІ-1002 в кв.266 по плана на гр.Велинград  , като се поставят  източната и част от северната дворищно- регулационни  линии в съответствие с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1416/01.11.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за урегулирани поземлени имоти № ІІ-6549-„За жилищно строителство, търговия и услуги” в квартал № 478 по действащия план на гр. Велинград, като в тях се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1280/08.10.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № І-5189 в квартал № 42 по действащия план на гр. Велинград, като за негова сметка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1282/08.10.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ част от западната крайна регулационна граница на гр. Велинград, в частта [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1281/08.10.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна отреждането на урегулиран поземлен имот № ХХVІ-4465 в квартал № 650 по действащия план на гр. Велинград с [...]

Прочети Коментарите са изключени!