Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 2009/22.12.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ УПИ № № І-7133, 8842, „Роботика” ООД в кв. 120 по плана на гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 1984 от 16.12.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП – план за регулация за урегулиран поземлен имот III-За спортно –тренировъчен комплекс  в кв.3444 по плана на гр.Велинград   , като за сметка на същия  се образуват два нови [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1899/02.12.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:       Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване, засягащ УПИ № ХХІХ-4284 в кв. 85 по плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                       На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 1843 от 20.11.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти VII-6558   и  VIII-6558  в кв. 479  по плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1835/19.11.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:       Изработване на ПУП-план-схема на елементи на техническата инфраструктура, а именно трасе за нова подземна кабелна линия НН от БКТП21 /ВиК/, който се намира в УПИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1824/16.11.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на ПУП-план-схема на елементи на техническата инфраструктура, а именно трасе за нова подземна кабелна линия ниско напрежение /НН/  от Бетонни комплектни трансформаторни постове /БКТП/ 4 /Биляров/, който се намира в УПИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1624/14.10.2015г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – план за застрояване на УПИ №VII-4923и УПИ № IX-4923,7622 в кв. № 602 по плана на гр. Велинград. Уличната и дворищната регулация не се променят.       [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1601/09.10.2015г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ № VII-7667 и УПИ № VIII-7668,7669, кв. № 655 по плана на гр. Велинград.     С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1571/06.10.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ УПИ № VІІІ-за жилищно строителство в кв. 751 по плана на гр. Велинград, като [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1561/05.10.2015 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – ЧИПР в кв.35.С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се изменя, като се променя отреждането на УПИ № X-5397-„За [...]

Прочети Коментарите са изключени!