Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

СЪОБЩЕНИЕ

    Община Велинград съобщава на основание чл.49 от ЗКИР, че със Заповед № 1511/25.09.2015 г. на Кмета на Община Велинград за Оцифряване, попълване с нови имоти и верните имотни граници на имоти /общинска и частна собственост/ за с. Алендарова-нов кадастрален район № 501;     Същата подлежи на обжалване по реда на чл. 49, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със заповед №1512 от 25.09.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП относно: СХЕМА за ОБЕКТ- нов подземен водопровод за минерална вода от сондаж № 5 „Сярна баня” до УПИ XII – 8319 кв.223 по плана на гр.Велинград.     [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със заповед № 1493 от 24.09.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот XVIII-ИВС и XIX-ИВС в кв. 9 А по плана на с.Юндола , като за сметка на същите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1436/15.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ ІX-4773 и I-8161 в кв. 657 по плана на гр. Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1417/10.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ІV-4125, 7913 в кв. 416 по плана на гр. Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1392/07.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: изработване на ПУП- план-схема на елементи на техническата инфраструктура, а именно трасе за нова подземна кабелна линия НН за електрозахранване на УПИ № ХІІ-3820 в кв. 1113 по плана на гр. Велинград. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1394/07.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: изработване на ПУП- план-схема на елементи на техническата инфраструктура, а именно трасе за нова подземна кабелна линия НН за електрозахранване на УПИ № VІ-4792, 8054 в кв. 659 по плана на гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1369/02.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ІІІ-„ЗА ХОТЕЛ, РЕСТОРАНТ, СПА БАЛНЕОЛОГИЯ, БАСЕЙН И [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1368/02.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № I; УПИ № XI; УПИ № XII; УПИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със заповед №1345 от 27.08.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП – план за застрояване за УПИ ХIII- 8173 в квартал 301 по плана на гр.Велинград , като в същия се предвижда застрояване на нова жилищна сграда до [...]

Прочети Коментарите са изключени!