Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 271/05.03.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване, засягащ УПИ № ІV-3899 в кв. 108 по плана на гр. Велинград, като се същия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 2288/10.03.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:    Изработване на проект за нов подробен устройствен план – план за застрояване, засягащ УПИ № ІV-2850, „За парк” в кв. 156 по плана на гр. Велинград, като се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Велинград, на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 247/28.02.2014 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № VІ-66, 389,390, 391, За търговия и услуги” в кв. 10 по плана на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Велинград, на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 248/28.02.2014 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № ХІІ-311 в кв. 21 по плана на с. Света Петка, така, че вътрешните регулационни линии [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 249/28.02.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработването на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № VІ-4794 в кв. 659 по плана на гр. Велинград, като: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 168  от 13.02.2014г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план  за регулация за УПИ VІІ-1004   в кв.266  по плана на гр.Велинград  , като се изменя уличната регулация на улица  с осови точки 1985-1986 и се поставя [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

      На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед №167 от 13.02.2014г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план  за регулация и застрояване  за УПИ ХІХ-1830- „За производство , търговия и услуги”  в кв.401 по плана на гр.Велинград  , като се изменя отреждането на парцела [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1685/20.12.2013 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ границите на УПИ № VІІ-7393, общ.; № ХVІІ-общ. и на УПИ № ХVІ-3798, 3799, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 156/11.02.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план план за застрояване, засягащ УПИ № V-6121 в кв. 653 по плана на гр. Велинград, като се същия се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 157/11.02.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план план за застрояване, засягащ УПИ № V-6121 в кв. 653 по плана на гр. Велинград, като се същия се [...]

Прочети Коментарите са изключени!