Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Държавен Вестник

41 Брой   Държавен Вестник   ОФициално издание на Република България Петък, 5 юни 2015г. София Община Велинград РЕЩЕНИЕ № 181 от 25 май 2015г.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 6 ЗУТ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 743/03.06.2015г

1.ПУП –ПРЗ, като променя предназначението на ПИ 011041 от „полска култура“ В УПИ XLI-41  „за краварник“, местност „Анезица“ по КВС на гр.Велинград. 2.ПУП-ПЗ, като се предвижда  застрояване до 2 етажа, кота стреха до 10м., Кинт 2, съгласно приложения проект. 3.ПУП-парцеларен план за трасе на ВиК и подземен кабел НН съгласно предложените проекти.   Заповедта подлежи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 710/26.05.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № І-3330, 6506, 6507, „За хотел, атракционно заведение и спортни съоръжения”; [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 705/26.05.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване, засягащ УПИ № V-2635 в кв. 163 по плана на гр. Велинград, като се същия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

З А П О В Е Д №……… / ……05. 2015г.

        Постъпило е  заявление с вх. № 94-00/1376/12.05.2015г. от Галя Костадинова Бечева – собственик на УПИ № IV-5968 в кв. № 397 по плана на гр.Велинград, н.а.№ 8/26.01.2015г., за разрешение изработване на ПУП.         Обхватът на ПУП – ПР и ПЗ е в границите на УПИ № IV-5968.         С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 638/12.05.2015г.  на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план за регулация и застрояване УПИ № LIV-7315, кв. № 3442 по плана на гр. Велинград.         С проекта за частично изменение на плана за регулация уличните и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                            На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 587 от 30.04.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- относно: СХЕМА  за ОБЕКТ-  нов подземен водопровод за минерална вода от сондаж № 5 „Сярна баня” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 578/28.04.2015г.  на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ № III-4769 и УПИ № IV-7972, кв. № 658 по плана на гр. Велинград.       С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №499/ 22.04.2015г.

Одобравям:        ПУП-промяна предназначението на ПИ 005023 от „нива“- в „За търговия и услуги“, като се образува един УПИ. XXIII-23 “За търговия и услуги“ с площ 1694.00м2. Новия УПИ да бъде захранен чрез прокарване на нов подземен кабел и нов водопровод и канализация от състествуващи, които миават непосредствено пред имот на ул. „Индустриална“местност [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №498/ 22.04.2015г.

Одобравям:        ПУП- ЧИ на плана за регулация и застрояване. Дворищната регулация се изменя като за сметка на УПИ XXXVII-37-ЖС се образуват два нови УПИ. Новообразуващите парцели са с отреждане съответно“ Нов УПИ I-131-“ЖС“ Нов УПИ II-131-“ЖС“      Устроиствената зона е „ За жилищно строителство“ с малка плътност и височина на застрояване [...]

Прочети Коментарите са изключени!