Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1663/13.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за застрояване, засягащ УПИ № ХІІ-7079 в кв. 414А по плана на гр. Велинград, като се предвиди ново застроително [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1589/04.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна на края на регулацията при урегулиран поземлен имот № VІІІ-общ. в квартал № 428, така че се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 1594 от 04.12.2013г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за  застрояване за УПИ V-1042   и ІХ- 1042 в квартал 254 по плана на гр.Велинград, като в двата  се  предвижда ново свързано  застрояване  до четири  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

              Община Велинград съобщава на основание  чл.128 ал. 1 от ЗУТ  , че е изработен по дробен устройствен план – проект за  частично изменение на плана за регулация на гр.Велинград – кв.”Каменица” , включващ кадастрален район  504 по плана на гр.Велинград.  С плана за регулация се поставят дворищно-регулационните линии в съответствие с имотните граници на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1591/04.12.2013 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ границите на УПИ № ІV-„За кооперативен пазар” в кв. 104 по плана на гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     Община Велинград съобщава на основание чл.128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект на подобрен устройствен план-план за улична регулация на кв. Крушата, кметство гр. Сърница. Проектът се намира в кметство гр. Сърница. Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения в едномесечен срок от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ пред кмета на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1529/22.11.2013 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:    Изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна отреждането на урегулиран поземлен имот № ХХVІ-4465 и на УПИ № ХІХ-4465 в квартал [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                 На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 1497  от 18.11.2013г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за застрояване за УПИ ХІХ- 7178- „За хотел, ресторант,плувен басейн и атракционни заведения”  в квартал 229 по плана на гр.Велинград, като в същия  се  предвижда ново  застрояване  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1433/06.11.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация за урегулиран поземлен имот № ХХІ-5849 в квартал № 30 по действащия план на гр. Велинград, като за негова сметка се образуват два нови УПИ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1478/14.11.2013 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:     Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ УПИ № ІІІ-общ. в кв. 419 по плана на гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!