Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявлениe

          На   основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 437/14.04.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:          Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     Община Велинград, на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 284/ 19.03.2015 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава:    Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, засягащ имот пл. № 18, за който са отредени урегулирани поземлени [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 279/18.03.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: изработване на ПУП-СХЕМА ЗА ТРАСЕ на обект: „ТРАСЕ НА НОВ ПОДЗЕМЕН ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ СОНДАЖ № 7 /”ВЕЛЬОВА БАНЯ”/ ДО УПИ № І-7023, 7079, „За жилищно и обществено строителство, СПА, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    Община Велинград, на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 245/ 11.03.2015 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава:    Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ХІІ-152 кв. 17 по плана на с. Света [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД

                                             З А П О В Е Д                                         №……… /   ……02. 2015г.            Постъпило е  заявление   вх. № 034-10-8/11.02.2015г. от Георги Янев, отдел „УОС”,Община Велинград с искане за разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.439 по плана на гр. Велинград.    С проекта [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 222 от 06.03.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП-  план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот  XXXII-6521- За ЖС и услуги  в кв.344 по плана на гр.Велинград  , като за сметка на същия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 223 от 06.03.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за регулация  за урегулиран поземлен имот ХХVIII-1732,1733   в кв.327  по плана на гр.Велинград  , като за сметка на същия  се образуват три нови УПИ: ХХХVII-1732 , XXXVI-8938 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 224 от 06.03.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за регулация на улица с ос.т. 25752 -25751  в квартал 300  по плана на гр.Велинград  , като се намалява ширината на улицата по съществуващия на място път [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 221 от 06.03.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за застрояване за УПИ IX-1580  в квартал  259 по плана на гр.Велинград, като в същия  се  предвиждат  ново строителство за  басейн  ,плътност на застрояване – 60 % [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 208/27.02.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:      Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване, засягащ УПИ № VІІІ-3267 в кв. 159 по плана на гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!