Archive | Съобщения – Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Инструкция за провеждане на поливния процес – 2022 на Министъра на земеделието и храните

Инструкция за провеждане на поливния процес – 2022 на Министъра на земеделието и храните

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес

изх.№92-00/263/24.01.2022г.                 Уведомление до Божидар Иванов Николов за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес.   публикувано на 24.01.2022г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.61, ал.3 от АПК, Община Велинград уведомява Божидар Иванов Николов, че на основание чл. 99б, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

На 22 март 2021 г. Кметът на Община Велинград – Д-р Костадин Коев, подписа Договор № BG06RDNP001-19.124-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Закупуване на оборудване за музикалните школи към ЦПЛР ОДК Велинград“, финансиран от по  „Програма за развитие на селските райони“, Приоритетна ос Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

Обява за НВУ

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВА

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВА относно обявяване на прием на курсанти във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, без провеждане на конкурс

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

    Община Велинград ще кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, финансирана от оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление до г-жа Наталия Радева

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА  „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   ОБЯВЯВА   СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“   Община Велинград  ще предоставя хранителна помощ на 170 крайно нуждаещи се жители по новата целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна [...]

Прочети Коментарите са изключени!