Archive | Други RSS feed for this section

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО –СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА по проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“

ОБЯВА Община Велинград, ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО –СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА  по проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-6.002, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, финансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, с период на реализация на проекта до 31.01.2022 г. 1. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВА Община Велинград, ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО –СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА 

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол земеделски земи

Протокол земеделски земи

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за актуализация на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Проект за актуализация на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2016- 2020г.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2016- 2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

Проект: ПРОГРАМА за 2018 г.

Проект: ПРОГРАМА за 2018 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол №2

Протокол №2

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19 изх.№ 24-00/249 от 29.07.2016г. УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, Уведомявам, че: 1. в периода 28-30 юли 2016г. е повишен риска от бързоразвиващи се пожари в горите и поземления фонд, във връзка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проекти за изменение на Устройствен правилник и Правилник за вътрешния трудов ред с мотиви и доклад

1. Доклад и мотиви 2. Устройствен план 3. Правилник за вътрешния трудов ред

Прочети Коментарите са изключени!