Archive | Други RSS feed for this section

Проекти за изменение на Устройствен правилник и Правилник за вътрешния трудов ред с мотиви и доклад

1. Доклад и мотиви 2. Устройствен план 3. Правилник за вътрешния трудов ред

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ «ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ» BG 051PO001 -5.2.12-0043-C0001 Инвестира във вашето бъдеще! Оперативна програма „ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 Проектът се осъществява на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

        ПРОЕКТ «ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ»

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

Прочети Коментарите са изключени!
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   Утвърдил:                                        Иван Лебанов                                 Кмет на община     Велинград ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ    2012/2013 ГОДИНА 2012 – Велинград, България   І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА Дейността на Комисията по наркотични вещества е фокусирана в следните направления: Разработва, осигурява и координира изпълнението на програми за борба срещу злоупотребата с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Състав на Общинския съвет по наркотични вещества

Председател: Атанаска Хрисчева  – зам. кмет в Община Велинград Зам. председател:             Васил Аврамов – общински съветник Секретар: Елена Мавродиева – председател на Комисията за борба с противообществените прояви Членове: Христо Борисов Гончев – Районно управление на МВР – Велинград Елена Малинова – прокурор Районна прокуратура Ваня Георгиева Тотолакова – съдия Районен съд Гергана Балабанова [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК НА ОТГОВОРНИЦИ ЗА РАБОТА ПО ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ УЧИЛИЩА

ЦВЕТАНКА ГРОЗЕВА – СОУ „ В. ЛЕВСКИ „ – ВЕЛИНГРАД –       0885 222 039 ИВАН БАНДАКОВ – ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ  „ – ВЕЛИНГРАД –       0889 929 512, 5 23 57 ГЕРГАНА НИКОЛОВА – СОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ „ – В-Д-       0888 899 284 НАДКА ТОПОРЧЕВА – ОУ „ НЕОФИТ РИЛСКИ „ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪБИТИЕ В КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2013г.

Формуляр за кандидатствне  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на категориите информация, класифицирана като служебна тайна в стуктурните звена на общинска администрация Велинград

       1.Планове, сведения и инструкции за организацията на сигурността и охраната на административните сгради на община Велинград и други нейни обекти.             2.Пароли за достъп до сървъри и до локални база данни.             3.Файлове със записи на системата за видеонаблюдение на регистратурата за класифицирана информация.             4.Информация по закона за кадастъра и имотния [...]

Прочети 0 Comments

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни – интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, [...]

Прочети 0 Comments