Archive | Необходима информация при бедствия RSS feed for this section

ЗАПОВЕД № 452 гр. Велинград, 12.04.2013г

Извлечение за обявяване:       ЗАПОВЕД № 452 гр. Велинград, 12.04.2013г. ел      На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, Наредба Із-1053/19.04.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи, раздел ІІІ “Защита от горските територии от пожари”, чл.8 от Закон за опазване на селскостопанското имущество, чл.125 и чл.126 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

План на действие на Община Велинград при наводнения

План на действие на Община Велинград при наводнения  тук.

Прочети 0 Comments

План на действие на Община Велинград при бедствия

План на действие на Община Велинград при бедствия тук.

Прочети 0 Comments

План на действие на Община Велинград при силни земетресения

План на действие на Община Велинград при силни земетресения тук.

Прочети 0 Comments

План на действие на Община Велинград при снегонавявания, обледнявания, поледици и лавини

План на действие на Община Велинград при снегонавявания, обледнявания, поледици и лавини тук.

Прочети 0 Comments

План на действие на Община Велинград при ядрени и радиационни аварии

План при ядрени и радиационни аварии тук.

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД № 716 гр. Велинград, 31.05.2012г.

       Относно: Предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари в полския и горски фонд, тяхното своевременно ликвидиране, намаляване на вредните последствия от потенциални пожари и заповеди № РД – 83/10.04.2012г. и № РД – 92/18.04.2012г. на Областен управител               На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, Наредба Із-1053/19.04.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ              НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни – интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на [...]

Прочети 0 Comments

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Правила за безопасно поведение в сеизмично спокоен период:  Необходимо е Да се поставят на удобно място в дома фенерче, транзистор, чантичка за документи и особено ценни вещи, аптечка, свирка, по една топла дреха за всеки, резерв от вода и храна; Мебелите да са здраво закрепени и да не се поставят върху тях големи и лесно [...]

Прочети 0 Comments