Archive | Обяви – Общински съвет RSS feed for this section

ОБЯВА

  О Б Я В Я В А:  1.Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на Контрольор на “МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград.             2.Изисквания към кандидатите: Висше образование – икономика. Общ трудов стаж не по-малък от пет години, от които не по-малко от три години управленски опит в търговско дружество Да не са осъждани за [...]

Прочети 0 Comments

Обявление

На осн. чл.8,ал.9,ал.10 от ЗОС и във връзка с  чл.13 в и 13г,ал.3 от НРПРУОИ  Община Велинград прави предложение за актуализиране и допълване Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Велинград през 2012 в част „Замяна и прекратяване на съсобственост”, към т.1 „Замяна” с текста : ”Имот-частна общинска собственост – обект №1- [...]

Прочети 0 Comments

ОБЯВА

В изпълнение на Решение №24/26.01.2012г. на Общински съвет Велинград, за създаване на доброволно формирование за защита при бедствия, на основание раздел ІІІ от Закона за защита при бедствия, и чл. 44, ал.1, т.1, т.11, чл.44, ал.2, от ЗМСМА ОБЯВЯВАМ:       НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА „ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”, с  численост – 35 / тридесет [...]

Прочети 0 Comments