Archive | Бюджет RSS feed for this section

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА 2016 Г. НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Община Велинград има сключени следните договори за кредит: Дългосрочен Договор за кредит № 261/27.06.2012г. с Райфайзенбанк (България) ЕАД. Кредита е отпуснат за финансиране (обезпечаване на плащания преди възстановяване на направените разходи от Управляващия орган) на изпълнението на одобрените проекти по Оперативни програми. Сумата по сключения договор е в размер на 4 370 458 ,00 лв.  Договора за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

       На 24 юни 2016 г. кметът на Община Велинград – Д-р Костадин Коев, подписа Договор № BG16RFOP001-8.001-0021-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 86 241.94 лева за изпълнение на проект “Бюджетна линия за община Велинград“” по Оперативна програма “Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет на Община Велинград за 2016г.

Бюджет на Община Велинград за 2016г.

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет на Община Велинград за 2015г.

Бюджет на Община Велинград за 2015г.

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2014г. на ОУ”Христо Ботев”

Бюджет 2014г. на ОУ “Христо Ботев” тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2014г. – училища

Бюджет 2014г. – училища тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет на Община Велинград за 2014г.

 Бюджет – 2014 тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджета на Община Велинград за 2013г.

ПРИХОДНА ЧАСТ: – 21 787 331 – Приходи с държавен характер: – 12 390 660 обща допълваща субсидия – 11 717 114  преходен остатък – 746 891  средства на разпореждане от / за извънбюдж. сметки§8803 – 73 345 – Приходи с общински характер: – 9 396 671   имуществени данъци – 1 689 971  неданъчни приходи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2013 на училищата и детските градини

Заповед тук. Формуляри и правила  тук. Бюджет –  2 0 1 3  год. разпределение на средствата за училищата тук. Бюджет –  2 0 1 3  год. разпределение на средствата по формула за всяка ЦДГ и ОДЗ  тук. Бюджет –  2 0 1 3  год. разпределение на средствата по формула за ПДГ  към училищата и тук. Бюджет –  2 0 1 [...]

Прочети Коментарите са изключени!