Archive | Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Велинград RSS feed for this section

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.18г.-31.12.18г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,            В изпълнение на разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Ввашето внимания Отчет за дейността на ОбС-Велинград за 2018г. /01.01.2018- 31.12.2018г./             За периода 01.01.2018- [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за второто полугодие на 2017г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за второто полугодие на 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 г. /от м. януари 2017 г. до м. юни 2017 г. вкл./

      ОТЧЕТ  ЗА   ДЕЙНОСТТА   НА   ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД    ЗА  ПЪРВО  ПОЛУГОДИЕ  НА  2017  г.  /от  м. януари  2017 г. до  м. юни  2017 г. вкл./

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015Г. – 31.03.2015Г.

ДАТА ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕЗУЛТАТ 1/29.01.2015г. Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от м.юли 2014г. до м.декември 2014г.вкл.Приложение: Отчет. ОбС Отчета приет от ОбС 2/29.01.2015г. Изменя Решение №11 от 05.12.2011г. на Общински съвет – Велинград, както следва: 1. Избира за Председател на Комисията по икономика, финанси, бюджет и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.07.2014Г. – 30.09.2014Г.

ДАТА ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕЗУЛТАТ 245/31.07.2014г Не прехвърля собствеността чрез замяна на недвижим имот–частна общинска собственост,съгласно АЧОС№767/13.03.2014г.,а именно:УПИ№ LІV(петдесет и четири-римско)-7315(седем хиляди триста и петнадесет) целия с площ 645(шестстотин четиридесет и пет)кв.м.,находящ се в кв. 3442 (три хиляди четиристотин четиридесет и две) по плана на гр.Велинград, общ.Велинград,отреден за жилищно строителство с недвижим имот собственост на Благовеста [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.04.2014Г. – 30.06.2014Г.

ДАТА ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕЗУЛТАТ 130/24.04.2014г. 1.Учредява на Министерство на мвладежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка за срок от три години в гр.Сърница, върху:-          петно №1 по скица №46/31.03.2014г. с площ 1500 м? в УПИ Х-спортен терен, кв.21, имот №290 по плана на гр. Сърница, АОС № 249 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2014Г.

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2014Г.       В изпълнение разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предоставям за разглеждане настоящия отчет. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Организацията [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014Г. – 31.03.2014Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014Г. – 31.03.2014Г.       ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕЗУЛТАТ 1/30.01.2014г. Приема отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от м.юли2013 г. до м.декември2013 г. вкл. ОбС Отчета приет съгласно текста 2/30.01.2014г. В чл.11 от  Правилника за работа на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.10.2013Г. – 31.12.2013Г

ОТЧЕТ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.10.2013Г. – 31.12.2013Г тук. РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕЗУЛТАТ 335/31.10.2013г. Одобрява Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2014 – 2020г. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Всички административнръководители Предаден на всички административни ръководители за изпълнение на целите в Общинския план [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.07.2013Г. – 30.09.2013Г.

РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕЗУЛТАТ 229/25.07.2013г. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.   Г.Янев Изпълнено с приемане на решението.Издават се заповеди по допълнението. 230/25.07.2013г. Приема Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2013г.   ОбС Отчета приет съгласно решението. 231/25.07.2013г. Приема  промяна на бюджета на [...]

Прочети Коментарите са изключени!