Archive | Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Велинград RSS feed for this section

ОТЧЕТ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.04.2013Г. – 30.06.2013Г.

РЕШЕНИЕ       ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕЗУЛТАТ 109/25.04.2013г. Потвърждава Решение №104/28.03.2013г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.   Г.Янев Решението изпълнено съгласно текста. 110/25.04.2013г. Изменя чл.28 и чл.29 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и същите придобиват следния [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПО РЕШЕНИЯ НА ОбС ПРИЕТИ ПРЕЗ 2012Г

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПО РЕШЕНИЯ НА ОбС ПРИЕТИ ПРЕЗ 2012Г тук.

Прочети Коментарите са изключени!

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД,НЕИЗПЪЛНЕНИ И В ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДА М.НОЕМВРИ 2011Г. –М.ДЕКЕМВРИ 2012г

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД,НЕИЗПЪЛНЕНИ И В ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДА М.НОЕМВРИ 2011Г. –М.ДЕКЕМВРИ  2012г тук.   № по ред  ОТНОСНО ИЗПЪЛНИ-ТЕЛ РЕЗУЛТАТ 44/22.12.11г. 1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на един брой урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – частна общинска собственост по плана на с.Пашови, Община Велинград:-УПИ №ІХ /девет-римско/, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М.ОКТОМВРИ 2012Г. –М.ДЕКЕМВРИ 2012Г.

ОТЧЕТ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЗЕТИ НА      ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М.ОКТОМВРИ 2012Г. –М.ДЕКЕМВРИ  2012Г. тук. № по ред Р Е Ш Е Н И Е Изпълнител Отчет 378/30.10.2012г. Дава съгласие на община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, операция 5.3. “Изграждане [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М.ЮЛИ 2012Г. –М.СЕПТЕМВРИ 2012Г.

№ по ред Р Е Ш Е Н И Е Изпълнител Отчет 378/30.10.2012г. 1.        Дава съгласие на община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, операция 5.3. “Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период”; 2.        [...]

Прочети 0 Comments

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М.АПРИЛ 2012Г. –М.ЮНИ 2012г

  № по ред Р Е Ш Е Н И Е Изпълнител Отчет 165/26.04.2012г.                 Общински съвет не прави корекция на Решение №203 от 30.09.2010г.     Отказ за изменение 166/26.04.2012г. Изменя Решение №133/29.03.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: Текста на т.20 [...]

Прочети 0 Comments

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М.АПРИЛ 2012Г. –М.ЮНИ 2012г

№ по ред Р Е Ш Е Н И Е Изпълнител Отчет 165/26.04.2012г.                 Общински съвет не прави корекция на Решение №203 от 30.09.2010г.  Отказ за изменение 166/26.04.2012г. Изменя Решение №133/29.03.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва:Текста на т.20 се изменя в частта [...]

Прочети 0 Comments

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ 2012г. – М. МАРТ 2012г.

Изтеглете от тук!

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №253

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : Приема Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за периода м.ноември 2011-м.юни 2012г. [...]

Прочети 0 Comments