Archive | Други – отчети, регистри и доклади RSS feed for this section

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград по чл.196, ал.1 от ЗПУО

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград по чл.196, ал.1 от ЗПУО  

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016г.

               Настоящият отчет включва реализираните дейности през 2016г., свързани с осъществяване на младежката политика на Община Велинград.             Годишния отчет следва индикаторите заложени в Нациалната стратегия за младежта (2010-2020).             Разглежданите индикатори в Националната стратегия за младежта (2010-2020) са както следва:  Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2016г.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ  ЗАВИСИМОСТИ 2015/2016 ГОДИНА 2016 – Велинград, България І. Уводна част Общинска комисия по наркотични вещества – Велинград  е обществен орган, създаден по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, като дейността на Комисията е в съответствие с националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад

Прочети Коментарите са изключени!

Доклади

Прочети Коментарите са изключени!

Мотиви

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2015/2016 ГОДИНА

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД                  Утвърдил:                                              Иван Лебанов                                     Кмет на община Велинград                                                ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ    2015/2016 ГОДИНА   2015 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2012г.

     Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие. На основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.91 от Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет годишен доклад за наблюдението и изпълнение на Общински план за развитие. Общинският [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ТЯХНОТО ДВИЖЕНИЕ И СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ

През 2012 година община Велинград е разбработила  и е  депозирала проектни предложения по всички мерки, за които общината е била допустим бенефициент за финансиране от европейски и национални програми. Продължава изпълнението на 14 договорени вече проекти с управляващите органи, като в някои от тях общината е бенефициент, а по други е партньор. Проекти свързани с  [...]

Прочети Коментарите са изключени!