Archive | Местни данъци и такси RSS feed for this section

Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК

Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК

Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК

Прочети Коментарите са изключени!

План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2022 година.

План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2022 година.

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК

Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 2017 г.

Приложение № 3 СПРАВКА за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 2017 г. Община  ВЕЛИНГРАД                            (печат) Кмет: Д-Р  КОСТАДИН КОЕВ                             (име, фамилия, подпис) к.1 к.2 Размер (ставка) на данъка върху недвижимите имоти, определен от общинския съвет за 2017 г. по чл. 22 във връзка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Информация за план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2017 г.

Приложение № 4 Община  ВЕЛИНГРАД                            (печат) Кмет: Д-р Костадин Коев                             (име, фамилия, подпис) Информация за план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2017 г. 1. Стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2017 г. (лв.), в т.ч.: 2172338,00  - за осигуряване на съдове за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Туристически данък 2016г.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщениe по чл. 32 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

Съобщениe по чл. 32 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

Прочети Коментарите са изключени!

Туристически данък 2016 първо полугодие

№ БУЛСТАТ ИМЕ НА ОБЕКТ/ФИРМА I  ІІ ІІІ ІV V VІ ВНЕСЕН ТД 1 000670634 ЛТУ УОГС ГЕОРГИ АВРАМОВ 579,00 399,60 702,00 673,80 357,00 182,40 2893,80 2 000695018 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ 1146,40 1155,20 1267,20 896,00 960,00 900,00 6324,80 3 102005285 АНДЕЛА АД 593,40 268,40 407,60 151,20 145,80 188,20 1754,60 4 102820635 ХОТЕЛ  УНИКАТ  / [...]

Прочети Коментарите са изключени!