Archive | Нормативни актове и стратегически документи RSS feed for this section

Наредба за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Велинград

Раздел І Общи положения   Чл. 1. С тази наредба се определят редът за провеждане на публично обсъждане на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет, условията и редът за провеждане на обществено обсъждане на общински проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг, както и такива, касаещи [...]

Прочети 0 Comments

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СПОРТНИ ИМОТИ И ПАЗАРИ”

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. 1. Общинско предприятие “Спортни имоти и пазари” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Велинград. 2. Общинското предприятие е специализирано звено на общината за управление, стопанисване, експлоатация и поддържане на спортните имоти и пазари. 3. Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността [...]

Прочети 0 Comments

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2008г.

РАЗДЕЛ І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ          Чл. 1. Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Велинград. Наредбата не се отнася за кучета на МО, МВР, Планинска спасителна служба и други организации на бюджетна издръжка, използващи кучета със специално предназначение. Чл. 2. Собствениците на кучетата носят гражданска [...]

Прочети 0 Comments

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

Глава първа Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за организацията и провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс за определяне на концесионер за обектите – публична общинска собственост – по чл.69 от Закона за общинската собственост Чл. 2. (1) При предоставянето на концесия органите на общината се ръководят [...]

Прочети 0 Comments

Програма за работа на Общински съвет Велинград 2008г.

за  2008г. № НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА /ПРОБЛЕМА/ Срок за обсъждане Вносител Обсъжда се от: Документ, приет с Решение на ОбС 1. Присъединяване към СНЦ ‘МИГОГТ’ м.януари ОбА-Велинград ПК към ОбС Решение №7/15.01.08г. 2. Приемане на Програма за управление на зелената система на Община Велинград м.февруари ОбА-Велинград ПК към ОбС Решение №21/14.02.08г. 3. Промяна в Наредбата [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за опазване и развитие на зелената система на Община Велинград

  № Д  е  й  н  о  с  т срок О  т  г  о  в  о  р  н  и  к средства х лв служител Зам.кмет І. По законност на зелената система 1. Вписване  съществуващите озеленени площи в плана на града и актуването им като общинска собственост окт.08г. – г – н Г.Янев г- жа Цветанова [...]

Прочети 0 Comments

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от Велинград

за образователна интеграция на децата и учениците от град Велинград (2008 – 2010 година в Община Велинград)   І.Общински план за действие Цел Дейност Целева група Срок Отговорни институции Финансиране Очакван резултат Общински бюджет Външно 1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства 1. Приемане на общинска Програма [...]

Прочети 0 Comments

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2008

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №184/24.04.08г., НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ОТ М.МАЙ. 2008г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. Този правилник урежда дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма като консултативен и координационен орган за развитието на  туризма в община Велинград. Чл. 2. Консултативният съвет по въпросите на туризма организира и осъществява дейността [...]

Прочети 0 Comments

Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград

Глава първа: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. С   тази   Наредба   се   определя   редът   за  управление,   придобиване   и разпореждане с имуществото, собственост на Община Велинград и конкретните правомощия на кмета на общината. Чл.2. Наредбата не се прилага за: 1. общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; общинско имущество, включено в капитала на търговски [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №234

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.07г., протокол №11.  ОТНОСНО: Отпускане на сума за подобряване на уличната инфраструктура на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 [...]

Прочети 0 Comments