Archive | Заседания 2013г. RSS feed for this section

Сесия 2013-04-25

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №104/28.03.2013г. на Общински съвет – Велинград след връщането му за ново разглеждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №109 Докл.Д.Кехайова Изменение на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №110 Докл.:Г.Янев Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-03-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и Въпроси. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. на Община Велинград за 2012г.  РЕШЕНИЕ №72 Докл.:Р.Русева Определяне на общински съветници за членове на работни групи за изготвяне на проект на Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020г. РЕШЕНИЕ №73 Докл.:Д.Кехайова Издаване запис на заповед от Община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-02-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и отчет на капиталовата програма на Община Велинград за 2012г. РЕШЕНИЕ №40 Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов Приемане бюджета на Община Велинград за 2013г. РЕШЕНИЕ №41 Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов Определяне на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на територията на Община Велинград по бюджет 2013г.  РЕШЕНИЕ №42 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Дневен ред на предстоящо заседание което ще се проведе на 28.02.2013г. /четвъртък/ от 09,30ч.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и отчет на капиталовата програма на Община Велинград за 2012г Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов Приемане бюджета на Община Велинград за 2013г. Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов Определяне на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-01-17

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 1. Разглеждане на РЕШЕНИЕ №464/20.12.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново разглеждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №2 2. Упълномощаване Управителя на «ВКТВ» ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №3 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д. Кехайова/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-02-07

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Откриване на процедура за отдаване под наем за поставяне на преместваеми обекти за търговия /маси и колички/ разположени на пл.”Н.Гяуров” и бул.”Хан Аспарух”. РЕШЕНИЕ №35 Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013г. РЕШЕНИЕ №36 Отчет за изработените проекти по европейски програми от Община Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-01-31

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на организационен комитет във връзка с организацията на тържествата по случай честването на  пет години от обявяването на Велинград за Спа-столица на Балканите. РЕШЕНИЕ №4 Докл.:Зл.Златанов Прилагане на системата на делегирани бюджети в ЦДГ и ОДЗ. РЕШЕНИЕ №5 Докл.:Дияна Кехайова Одобряване на инвестиционна програма на „ВКТВ” ЕООД за 2013г. РЕШЕНИЕ №6 Докл.:Дияна [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2013-01-10

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Подготовка на проектно предложение по ОПРР, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”. РЕШЕНИЕ №1   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                            /Д. Кехайова/

Прочети Коментарите са изключени!