Archive | Уведомления за инвестиционни предложения за ОВОС RSS feed for this section

Уведомление от СБДПЛРПФЗ “Св. Петка Българска” ЕООД, гр. Велинград, м. “4-ти Километър” , за инвестиционно предложение “Проучване и изготвяне на проект за ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ за промишлено водоснабдяване на площадката на СБДПЛРПФЗ “Св. Петка Българска” ЕООД ”.

      Информация за инвестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на управителя Д-р Елена Шопова на СБДПЛРПФЗ “Св. Петка Българска” ЕООД за “ Проучване и изготвяне на проект за ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ за промишлено водоснабдяване на площадката на СБДПЛРПФЗ “Св. Петка Българска” ЕООД ”, ПИ № 151007 в м. “Санаториума” от КВС, землището [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “СТИМ АУТО 2001” ЕООД, гр. Велинград, ул. “Винчо Горанов” № 15, за инвестиционно предложение “Дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ИУМПС, както и сервизно обслужване на МПС, които са в движение ”

       Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на Стоимен Венелинов Керин за “Дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ИУМПС, както и сервизно обслужване на МПС, които са в движение” , ПИ № 006130 индустриална част “Стопански двор №1″ землището на гр. Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “ФЕЙЗАЛ” ЕООД, гр. Сърница, ул. “Свобода” № 74, за инвестиционно предложение “Преустройство на съществуващи помещения в работилница за преработка на диворастяща суровина в гр Сърница и монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници”

Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на Салих Алиосман Фейзичауш за “ Преустройство на съществуващи помещения в работилница за преработка на диворастяща суровина в гр Сърница и монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници” , землището на гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик с наш вх. № 032-02-616 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Уведомление от “РЕСУРС-1” АД,   4241 гр. Пловдив, ул. “Здравец” № 5, за “Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище – Грънчарица Център”

Уведомление от “РЕСУРС-1” АД, 4241 гр. Пловдив, ул. “Здравец” № 5, за “Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище – Грънчарица Център”

      Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на инж. Георги Налджиев за “Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище – Грънчарица Център”, землището на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик с Вх. № 028-01-156 от 07.03.2014г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕС” ООД, гр. София, ПК 1164, ул. “Митрополит Кирил Видински” № 8, Ет. 2, Ап. 2 за “РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО – Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир Доспат” – Садкова инсталация “Еко Инженеринг”

     Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на инж. Николай Кисьов за “РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО – Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир Доспат” – Садкова инсталация “Еко Инженеринг” в акваторията на язовир Доспат, землището на гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик с Вх. № 028-04-1057 от 03.12.2013г. тук и тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от ПЛАМЕН АЛИПИЕВ ГРОЗДАНОВ, гр. София, ПК 1172, бул. “Г.М. Димитров” № 62, Вх. Б, Ет. 1, Ап. 1 за “РИБНО СТОПАНСТВО”

Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на Пламен Алипиев Грозданов за “Рибно стопанство” в ПИ №136030, местност “Башкова чука (Разса)”, земл. на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик с Вх. № 008-04-1004 от 15.07.2013г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от ЕТ “КОЖАРИ – Димитър Тодоров” – Велинград

Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на ЕТ “КОЖАРИ – Димитър Тодоров” – Велинград Вх. № 028-01-652 от 20.06.2013г.     тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “МАКС – ТРЕЙД 9” ЕООД – Велинград

Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на “МАКС – ТРЕЙД 9” ЕООД – Велинград Вх. № 028-01-262 от 13.03.2013г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД – Велинград

Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС  на “ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД – Велинград Изх. № 028- 01- 118  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “МЕТАЛ KОМЕРС” ООД

 Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС  на “МЕТАЛ КОМЕРС” ООД  тук.

Прочети Коментарите са изключени!