Archive | Заседания 2014г. RSS feed for this section

Сесия 2014-12-18

ДНЕВЕН РЕД:     Проект за допълване и поправка на одобрен кадастрален план с нов имот с пл.№8891-общ.в кв.3 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №427 Приемане Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2015г. РЕШЕНИЕ №428 Определяне на Общински съвет като заинтересована страна по отношение информацията, обсъждането и вземането на решение за реализацията на инвестиционно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-11-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД за финансиране на изпълнението на проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Грашево, Община Велинград” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” в размер [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-10-30

ДНЕВЕН РЕД: Одобряване на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №330 Докл.:арх.Т.Енев Попълване на нови имоти в кадастралния план на Велинград и ЧИПРЗ в кв.229 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №331 Докл.:арх.Т.Енев Изменение и допълнение на Решение №299/25.09.2014г. на ОбС-Велинград относно предоставяне на „ВКТВ” ЕООД-Велинград стопанисването на обект „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-10-20

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. Разглеждане на Решение №322/25.09.2014г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмета на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №328 Изменение на решения на ОбС – Велинград относно участие на новоизбран общински съветник в комисии към Общински съвет.РЕШЕНИЕ №329   

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-09-25

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на председателствуващ заседанието на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №287  2.Приемане отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.април 2014г.-м.юни 2014г. РЕШЕНИЕ №288 Докл.:Я.Петрова Разкриване на Център за настаняване от семеен тип /ЦНДТ/ с капацитет 24 потребители от 01.08.2015г. РЕШЕНИЕ №289 Докл.:Н.Стефанова Даване съгласие за запазване на услугите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-08-26

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Разглеждане на Решение №250/31.07.2014г. на Общински съвет – Велинград относно Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и  дейността на Общински съвет- Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, след връщането му за ново обсъждане от кмета на Община Велинград, в частта му, в която е предвидено обратно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-07-31

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Предложение за прехвърляне на собственост чрез замяна на недвижим имот ЧОС в кв.3442 с имот в кв.4023 собственост на Благовеста Георгиева Владимирова и одобряване на оценки от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №245 Докл.:М.Белухова, Г.Янев Процедура по замяна между Община Велинград и Министерство по земеделие и гори съгласно чл.40, ал.2, т.2 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-06-26

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Актуализация на Общинския бюджет за 2014г. РЕШЕНИЕ №214 Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит д „Райфайзенбанк България” за финансиране на изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в Община Велинград с помощта на надграждащи обучения” по ОП [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-05-29

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №164/24.04.2014г. на ОбС – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №181 Докл.:Д.Кехайова Избор на независим финансов одитор на „МБАЛ – Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №182 Докл.:д-р Ташев Изменение и допълнение на Решение №179/24.04.2014г. относно прехвърляне на всички придобити активи по Договор за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-04-24

Питания и въпроси. Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на Оперативна програма „Регионално развитие”, обезпечаващ авансово плащане по договор сключен между Община Велинград и Управляващия орган на ОП „Регионално развитие 2007-2013г.” по схема за безвъзмездна финансова помощ „Зелена и достъпна градска среда”. РЕШЕНИЕ №132 Докл.:М.Николова Издаване запис на заповед от Община Велинград в [...]

Прочети Коментарите са изключени!