Archive | Заседания 2014г. RSS feed for this section

Сесия 2014-04-03

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Велинград в частта и «Отстъпено право на строеж». РЕШЕНИЕ №129 Докл.:инж.П.Кондев Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка в гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №130 Докл.:инж.П.Кондев Получаване на дарение в полза на Община Велинград от Министерство на младежта и спорта на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-03-27

Д Н Е В Е Н   Р Е Д   1. Питания и въпроси : – изчисляване на средната брутна работна заплата в ОА-Велинград за м.януари 2014г. – предоставяне на земеделски земи в землището на с.Драгиново, Община Велинград 2. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.октомври 2013г. – м.декември 2013г. РЕШЕНИЕ №101 Докл.:Я.Петрова 3. Реализация на инвестиционно предложение „Добив и преработване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-03-24

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обекти по «Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост» за асфалтиране на улици в с.Драгиново, с.Света Петка, с.Пашови и с.Грашево. РЕШЕНИЕ №89, РЕШЕНИЕ №90,РЕШЕНИЕ №91  Докл.:инж.П.Кондев Кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обекти по «Процедура за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-02- 24

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Разглеждане на Решение №8/30.01.2014г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №55                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                       [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-03-04

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Определяне на сградите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. РЕШЕНИЕ №83 Докл.:Н.Велчева, Ф.Ангелов Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост. РЕШЕНИЕ №84 Докл.:М.Белухова, инж.-юрист Ст.Кърпачева Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка върху петно №1 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-02-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит с „Райфайзенбанк България”ЕАД за изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Велинград  за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” по ОПАК. РЕШЕНИЕ №56 Докл.:Ф.Ангелов, Я.Петрова Определяне на сградите – частна общинска собственост, които подлежат [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-02-12

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Приемане на бюджет – 2014г. на Община Велинград, придружен с приложения към него тук. РЕШЕНИЕ №52 -Програма за капиталови разходи с приложение и за разходите, предвидени по §40  /продажби на общинско имущество/. -Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности   за следващите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-01-30

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от м.юли 2013г. до м.декември 2013г.вкл. РЕШЕНИЕ №1 Докл.:Д.Кехайова Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №2 Докл.:Д.Кехайова Сключване на договор за правна помощ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-1-10

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Разглеждане на Решение №2/30.01.2014г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №49 Кандидатстване по национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.”  – с.Побит камък. РЕШЕНИЕ №50                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                           [...]

Прочети Коментарите са изключени!