Archive | Заповеди RSS feed for this section

ЗАПОВЕД № 1113 гр. Велинград,…30.07.2021 г.

ЗАПОВЕД № 1113 гр. Велинград,…30.07.2021 г.     Относно: Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полските и горски територии и тяхното своевременно ликвидиране на територията на община Велинград и заповед на Областен управител № РД-90 от 08.04.2021 г.     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 966 от 07.07.2021

Заповед № 966 от 07.07.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №851/24.06.2021г.

Заповед №851/24.06.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 822/17.06.2021г.

ЗАПОВЕД № 822/17.06.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 562 от 21.04.2021 г.

Заповед № 562 от 21.04.2021 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1689-07.11.2019г. на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед Сирни заговезни

Заповед Сирни заговезни 

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 83 Велинград, 26.01.2021 год.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4 от ЗУТ,  чл.64, ал.2, т.1 и т.2, ал.4, и ал.6 от Закона за енергетиката, чл.  64, ал.(1) , т.3, Договор за присъединяване №790/12.10.2020г. с „Електроразпределение Юг” ЕАД, Решение №352/16.12.2020г. на ОбС-Велинград, Протокол №16, точка 21 от дневния ред, по вх.№789/07.12.2020год., експертна оценка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 78/22.01.2021 г.

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за  собствеността и ползването на земеделските земи в изпълнение на Решение №350/16.12.2020г. на Общински Съвет-  Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №40/07.01.2021

Заповед №40/07.01.2021

Прочети Коментарите са изключени!