Archive | Заповеди RSS feed for this section

Заповед № 562 от 21.04.2021 г.

Заповед № 562 от 21.04.2021 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1689-07.11.2019г. на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед Сирни заговезни

Заповед Сирни заговезни 

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 83 Велинград, 26.01.2021 год.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4 от ЗУТ,  чл.64, ал.2, т.1 и т.2, ал.4, и ал.6 от Закона за енергетиката, чл.  64, ал.(1) , т.3, Договор за присъединяване №790/12.10.2020г. с „Електроразпределение Юг” ЕАД, Решение №352/16.12.2020г. на ОбС-Велинград, Протокол №16, точка 21 от дневния ред, по вх.№789/07.12.2020год., експертна оценка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 78/22.01.2021 г.

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за  собствеността и ползването на земеделските земи в изпълнение на Решение №350/16.12.2020г. на Общински Съвет-  Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №40/07.01.2021

Заповед №40/07.01.2021

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 18А, ал. 10 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 18А, ал. 10 от АПК

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1672 от 12.11.2020 г.

Заповед № 1672 от 12.11.2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1553 от 16.10.2020 г. на Кмета на община Велинград

Заповед № 1553 от 16.10.2020 г. на Кмета на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!