Archive | Заповеди RSS feed for this section

Заповед №1689-07.11.2019г. на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед Сирни заговезни

Заповед Сирни заговезни 

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 83 Велинград, 26.01.2021 год.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4 от ЗУТ,  чл.64, ал.2, т.1 и т.2, ал.4, и ал.6 от Закона за енергетиката, чл.  64, ал.(1) , т.3, Договор за присъединяване №790/12.10.2020г. с „Електроразпределение Юг” ЕАД, Решение №352/16.12.2020г. на ОбС-Велинград, Протокол №16, точка 21 от дневния ред, по вх.№789/07.12.2020год., експертна оценка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 78/22.01.2021 г.

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за  собствеността и ползването на земеделските земи в изпълнение на Решение №350/16.12.2020г. на Общински Съвет-  Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №40/07.01.2021

Заповед №40/07.01.2021

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 18А, ал. 10 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 18А, ал. 10 от АПК

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1672 от 12.11.2020 г.

Заповед № 1672 от 12.11.2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1553 от 16.10.2020 г. на Кмета на община Велинград

Заповед № 1553 от 16.10.2020 г. на Кмета на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение по чл. 18 ал. 10 от АПК

Съобщение по чл. 18 ал. 10 от АПК

Прочети Коментарите са изключени!