Archive | Стратегии RSS feed for this section

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2010-2011г

І.ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията за управление на общинската собственост в община Велинград за периода 2010 – 2011 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.8 от Закона за общинска собственост (ЗОС) на базата на анализ на състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост. Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие със Стратегията [...]

Прочети 0 Comments

Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Велинград за периода 2010-2015г.

Стратегията за развитието на физическото възпитание и спорта в община Велинград за периода 2010 – 2015 г. като основен документ, който анализира състоянието на системата на физическото възпитание и спорта в община Велинград и създава рамката за нейното етапно развитие и усъвършенстване Основна стратегическа цел: Чрез физическо възпитание и спорт да се подобри здравето и [...]

Прочети 0 Comments

Стратегия за развитието на “Спортни, младежи и детски дейности” за периода 2008-2013г.

/синтезирано обобщение за проучване на анкетите на 400 ученика на възраст от 14 до 18 годишна възраст/ Изготвена от НПО ”Младост , устрем и шанс” – занимаваща се с проблемите и уплътняване на свободното време на деца и младежи и неформално образование Юлиана Ковачева - Директор ОДК Иван Бандаков-психолог Иванка Станчева-младши експерт – ”Отдел Образование, култура, вероизповедания” [...]

Прочети 0 Comments