Archive | Заседания 2015г. RSS feed for this section

Сесия 2015-12-28

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :              1.Избор на Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №71             Докл.:д-р Ч.Калъчев             2.Избор на ВрИД Управител на „ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №72             Докл.:Л.Перчинков             3.Избор на временна комисия за проверка на водоизточниците и наличните свободни дебити на минерална вода. РЕШЕНИЕ №73             Докл.:Т.Шейнов             4. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-12-17

ДНЕВЕН РЕД: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.РЕШЕНИЕ №16 Докл.:Б.Мандраджиев Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2016г. РЕШЕНИЕ №17 Докл.:Б.Мандраджиев Одобряване обща численост и структура на Общинска администрация-Велинград. РЕШЕНИЕ №18 Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева Избор на комисия от Закона за предотвратяване и установяване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-11-26

Д Н  Е В Е Н   Р Е Д :   Избор на временна комисия за разглеждане на проблемите с „Еко титан“ ЕООД. РЕШЕНИЕ №14 Избор на временна комися за разглеждане на проблемите със „СКОНТО“% ООД. РЕШЕНИЕ №15 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                 /инж.Б.Мандраджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-11-19

ДНЕВЕНРЕД : Определяне общия брой на заместник председателите на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №3 Докл.:Председател ОбС Избор на заместник председатели на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ №5, РЕШЕНИЕ №6 Докл.:Председател ОбС Определяне възнаграждението на Председател Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №7 Докл.:Председател ОбС Определяне месечно възнаграждение на общинските съветници за работата им в заседанията на Общинския съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-11-12

Дневен ред 1. Избор на Председател на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №1 2. Избор на Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №2  

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-10-16

 ДНЕВЕН РЕД : 1.Избор на ВрИД Кмет на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №329 Докл.:Ст.Иванова-Кърпачева 2.Избор на ВрИД Кмет на кметство. РЕШЕНИЕ №330,  РЕШЕНИЕ №331, РЕШЕНИЕ №332, РЕШЕНИЕ №333, РЕШЕНИЕ №334, РЕШЕНИЕ №335, РЕШЕНИЕ №336, РЕШЕНИЕ №337 Докл.:Ст.Иванова-Кърпачева 3.Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни полудневни групи към училищата за учебната 2015-2016г.  РЕШЕНИЕ №338 Докл.:Н.Стефанова ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-09-14

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане списък на сгради – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. РЕШЕНИЕ №295 Докл.:Ф.Ангелов Информация за състоянието на училищната мрежа в Община Велинград за учебната 2015/2016г. РЕШЕНИЕ №296 Докл.:Н.Стефанова Удължаване срока на действие на Договор №23/15.01.2007г. за извършване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт с анекс /допълнително споразумение/. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-08-24

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Разглеждане на Решение №262/30.07.2015г. на ОбС-Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №281 Докл.:Д.Кехайова Безвъзмездно учредяване право на строеж на ЦСМП-Пазарджик върху новообразуван УПИ ХІІІ-общ. РЕШЕНИЕ №282 Докл.:Г.Янев Промяна характера на собствеността на част от улица /ПИ пл.№9154/ и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-07-30

ДНЕВЕН РЕД Питания и въпроси Отчет за дейността на ОбС-Велинград и неговите комисии за първото полугодие на 2015г. РЕШЕНИЕ №243 Докл.: Д.Кехайова Председател ОбС-Велинград Съгласуване на актуализирани Стратегически план за дейността на вътрешен одит в Община Велинград за 2015-2017г. и Годишен план за дейността на вътрешен одит на Община Велинград за 2015г.РЕШЕНИЕ №244 Докл.: Райна Вардева-Дойчинова [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-07-20

ДНЕВЕН РЕД : Разглеждане на Решение №220/25.06.2015г. след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община  Велинград. РЕШЕНИЕ №239 Докл.:Д.Кехайова         2. Разглеждане на Решение №231/25.06.2015г. след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №240 Докл.: Н.Шаламанов       3. Даване на съгласие за ЧИ на влязъл в [...]

Прочети Коментарите са изключени!