Archive | Заседания 2015г. RSS feed for this section

Сесия 2015-06-25

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №197/28.05.15г. след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.РЕШЕНИЕ №209 Докл.:Д.Кехайова Разглеждане на Решение №198/28.05.15г. след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.РЕШЕНИЕ №210 Докл.:Д.Кехайова Приемане на изменение на годишния общински бюджет в сила от 01.04.2015г.РЕШЕНИЕ №211, РЕШЕНИЕ №212 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-05-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №149/30.04.15г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №182 Докл.:Д.Кехайова Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост-кв.551 на гр.Велинград, кв.7А на с.Юндола, кв.3444 на гр.Велинград, ливада в м.Анезица. РЕШЕНИЕ №183 Докл.:Г.Янев Увеличение и допълнение на Програмата [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-04-30

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества. РЕШЕНИЕ №120 Докл.:Ат.Хрисчева, Ст.Иванова-Кърпачева Счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет парични потоци и отчет за собствения капитал на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2014г. РЕШЕНИЕ №121 Докл.:д-р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-04-16

Упълномощаване Кмета на Община Велинград да направи разделението на бюджета за 2015г. между Община Велинград и Община Сърница, като подпише разделителният протокол между двете общини и приложения от №1 до №7 неразделни части от него. РЕШЕНИЕ №118 Докл.:Ф.Ангелов Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план за трасе на водопровод за обект „Реконструкция, ремонт и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-03-26

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.октомври 2014г. – м.декември 2014г. РЕШЕНИЕ №63 Докл.:Я.Петрова Упълномощаване Кмета на Община Велинград да подпише Запис на заповед в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”-Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”. РЕШЕНИЕ №64 Докл.:М.Николова, Д.Салкина Откриване на процедура [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-02-26

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца на територията на община Велинград” и на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Велинград”. РЕШЕНИЕ №36 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-02-10

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Разглеждане на  Решение №25/29.01.2015г. след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №28 Докл.:Вл.Десподски        2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г. РЕШЕНИЕ №29 Докл.:Г.Янев        3. Приемане бюджет за 2015г. на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-01-29

ДНЕВЕН РЕД: Полагане на клетва от новоизбрани общински съветници. Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода м.юли 2014г.до м.декември 2014г.вкл. РЕШЕНИЕ №1 Докл.:Д.Кехайова Изменение на Решение №11/05.12.2011г. на Общински съвет – Велинград относно участие на новоизбрани общински съветници в комисии към Общински съвет.РЕШЕНИЕ №2 Докл.:Д.Кехайова Ползване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!