Archive | Заседания 2016г. RSS feed for this section

Сесия 2016-06-08

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :                 1.Изменение на Решение №139/31.03.2016г. на Общински съвет – Велинград относно придобиване право на управление на имотите на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във връзка с реализиране на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.РЕШЕНИЕ № 263             Докл.:В.Атанасов ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                 /инж.Б.Мандраджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-06-03

Д Н Е В Е Н Р Е Д : Отмяна на мораториум върху издаването на Разрешителни за водовземане на минерална вода от сондаж №3 „Мизинка”.РЕШЕНИЕ № 254 Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №3 „Мизинка” на „Био хотел” ЕООД – Пловдив за обект „Хотелски комплекс”, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-05-26

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :    Питания и въпроси. Изменение и допълнение на приетата на 17.12.2015г. структура и обща численост.РЕШЕНИЕ № 225 Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева Изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за  2016г. с цел осигуряване на средства за извършване на неотложни ремонтни дейности /преасфалтиране и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-05-18

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :     1.  Отпускане на безлихвен заем от собствени средства на Община Велинград в размер на 21 000лв. на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за нуждите на Център по хемодиализа. РЕШЕНИЕ № 224   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                 /инж.Б.Мандраджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-04-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Кандидатстване на Община Велинград по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” с проектно предложение „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”.РЕШЕНИЕ № 179 Докл.:В.Атанасов Отпускане на безлихвен заем в размер на 20 000лв. от собствени средства на Община Велинград на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-03-31

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Декларация за недопускане на разработването и добиването на полезни изкопаеми в Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 121 Докл.:Б.Мандраджиев Искане от „ИНТЕРБИЛД” ЕООД за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ №ІХ-„За Културен дом и изложбена зала” в кв.148 по плана на гр.Велинград и образуване на нови УПИ №ІХ-„За Културен дом, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-02-25

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Вътрешен правилник за работата на Комисията от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, създадена с Решение №19/17.12.2015г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №47 Докл.:Л.Перчинков Преобразуване чрез вливане на ОП „Туристически информационен център” и ОП „Спортни имоти и пазари”. РЕШЕНИЕ №48 Докл.:В.Благова, Ат.Палигоров Общински план за младежта за 2016г. на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 25.02.2016г. /четвъртък/ от 09,30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Вътрешен правилник за работата на Комисията от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, създадена с Решение №19/17.12.2015г. на ОбС – Велинград. Докл.:Л.Перчинков Преобразуване чрез вливане на ОП „Туристически информационен център” и ОП „Спортни имоти и пазари”. Докл.:В.Благова, Ат.Палигоров [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-02-08

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :       1. Искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на Община Велинград под формата на безлихвен заем от централния бюджет на РБ, за сметка на изравнителната субсидия за второто полугодие на 2016г.РЕШЕНИЕ №46  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /инж.Б.Мандраджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-01-28

ДНЕВЕН РЕД:   Полагане Клетва от новоизбран общински съветник. Приемане общински бюджет за 2016г. с Програма за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ №1 -Проект за решение за определяне на второстепенни разпоредители през 2016г. РЕШЕНИЕ №2 -Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. РЕШЕНИЕ №3 -Приема годишен отчет за състоянието на [...]

Прочети Коментарите са изключени!