Archive | Програми RSS feed for this section

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2013 ГОДИНА

„Велинград- вода даряваща живот”   2013 – Велинград, България   УТВЪРДИЛ:                       ИВАН ЛЕБАНОВ                       КМЕТ НА                      ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Програмата за развитие на туризма – 2013г. се приема на основание чл.10,ал.1 от Закона за туризъм и е в съответствие със закона за туризъм, Националната  стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013 [...]

Прочети 0 Comments

Програма за управление на Община Велинград 2011 – 2015г.

СЪДЪРЖАНИЕ:   – ОСНОВНИ ЦЕЛИ – ПРИОРИТЕТИ – ДЕЙНОСТИ – СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИОРИТЕТИ НА РАЗВИТИЕ, КОИТО СА ЗАЛЕГНАЛИ В ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ Програмата за управление на община Велинград 2011-2015г. се изготвя при следните доминиращи факти, които предопределят приоритетите на управленска дейност в по – голяма част от периода, а именно: – [...]

Прочети 0 Comments

Програма за работа на Общински съвет Велинград 2010г.

  № НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА /ПРОБЛЕМА/ Срок за обсъждане Вносител Обсъжда се от: 1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост м.януари ОбА – Велинград ПК към ОбС 2. Приемане на програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград м.януари ОбА – Велинград ПК към ОбС 3. Приемане отчета за 2009г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за работа на Общински съвет Велинград 2009г.

  № НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА Срок за обсъждане Вносител Обсъжда се от: 1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост и регистър по чл.41, ал.4 от ЗОС м.януари ОбА – Велинград ПК към ОбС 2. Приемане на програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград м.февруари ОбА – Велинград ПК към [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за работа на Общински съвет Велинград 2008г.

за  2008г. № НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА /ПРОБЛЕМА/ Срок за обсъждане Вносител Обсъжда се от: Документ, приет с Решение на ОбС 1. Присъединяване към СНЦ ‘МИГОГТ’ м.януари ОбА-Велинград ПК към ОбС Решение №7/15.01.08г. 2. Приемане на Програма за управление на зелената система на Община Велинград м.февруари ОбА-Велинград ПК към ОбС Решение №21/14.02.08г. 3. Промяна в Наредбата [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за опазване и развитие на зелената система на Община Велинград

  № Д  е  й  н  о  с  т срок О  т  г  о  в  о  р  н  и  к средства х лв служител Зам.кмет І. По законност на зелената система 1. Вписване  съществуващите озеленени площи в плана на града и актуването им като общинска собственост окт.08г. – г – н Г.Янев г- жа Цветанова [...]

Прочети 0 Comments

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от Велинград

за образователна интеграция на децата и учениците от град Велинград (2008 – 2010 година в Община Велинград)   І.Общински план за действие Цел Дейност Целева група Срок Отговорни институции Финансиране Очакван резултат Общински бюджет Външно 1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства 1. Приемане на общинска Програма [...]

Прочети 0 Comments

Пограма за дейността на Общински съвет по наркотични вещества Велинград 2007г.

I. Въведение в проблема – какво налага създаването на ОбСНВ – община Велинград? През последните 10 години проблемите свързани със злоупотребата на наркотични вещества все по-трайно привличат вниманието на българската общественост. Налице е невиждана в историята на България епидемия на злоупотребата с широк спектър от наркотични вещества, която обхваща сериозна част от младото поколение на [...]

Прочети 0 Comments