Archive | Правилници RSS feed for this section

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СОЦИАЛНИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СОЦИАЛНИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СПОРТНИ ИМОТИ, ПАЗАРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Общинско предприятие “СИП и ТИЦ” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Велинград. /1/ Общинското предприятие е специализирано звено на общината за управление, стопанисване, експлоатация и поддържане на спортните имоти и пазари, както и за задоволяване потребностите на туристическия бранш и населението от стоки и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

   ПРАВИЛНИК  ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ- ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГРАД ВЕЛИНГРАД

Раздел I Общи положения Чл. 1. С този правилник се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Центъра за подкрепа за личностно развитие ( ЦПЛР)-Обединен детски комплекс (ОДК), гр.Велинград по смисъла на чл. 26.ал.1 от Закона  за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)        Чл. 2.  Центърът за подкрепа за личностно развитие-Обединен детски комплекс, гр. Велинград според [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ( Приета с Решение №51, взето с Протокол №3 от 12.02..2014г.) Раздел I Общи положения Чл. 1 (1). С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №44

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за функциите на създадените служби по чл.15, ал.4 от ЗМСМА, с разпределени щатни бройки по дейности На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.23, чл.15, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СПОРТНИ ИМОТИ И ПАЗАРИ”

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. 1. Общинско предприятие “Спортни имоти и пазари” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Велинград. 2. Общинското предприятие е специализирано звено на общината за управление, стопанисване, експлоатация и поддържане на спортните имоти и пазари. 3. Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността [...]

Прочети 0 Comments

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2008

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №184/24.04.08г., НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ОТ М.МАЙ. 2008г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. Този правилник урежда дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма като консултативен и координационен орган за развитието на  туризма в община Велинград. Чл. 2. Консултативният съвет по въпросите на туризма организира и осъществява дейността [...]

Прочети 0 Comments

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2006

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №91/30 МАРТ 2006, НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ОТ …… АПРИЛ 2006 Г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. Този правилник урежда дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма като консултативен и координационен орган за развитието на  туризма в община Велинград. Чл. 2. Консултативният съвет по въпросите на туризма [...]

Прочети 0 Comments