Archive | Програми за управление RSS feed for this section

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за управление на община Велинград за мандат 2020-2023

Програма за управление на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 година на община Велинград. Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на приетата с Решение № 53/25.02.2015 год. на Общински съвет – Велинград Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК 2016-2020г.

„РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК“ 2016 – 2020 Г. 

Прочети Коментарите са изключени!

Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух към община Велинград 2016 – 2019 г.

Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух към община Велинград 2016 – 2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

План за действие към програмата за управление на качеството на атмосферния въздух към община Велинград 2016 – 2019 г.

План за действие към програмата за управление на качеството на атмосферния въздух към община Велинград 2016 – 2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016-2020 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016-2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 123/31.03.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Приема Програма за управление на Община Велинград за мандат 2015 – 2019година. Приложение: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 г.

П р о д а ж б и 1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/ Имоти във Велинград УПИ ХХІІІ-за трафопост с площ 244 кв.м., ведно с масивна сграда (трафопост) със ЗП=50 кв.м. в кв.179 и мрежа НН с три извода- по реда на чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и §4 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!