Archive | Програми за управление RSS feed for this section

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 г.

Продажби 1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/ Имоти във Велинград УПИ ХХІІІ-за трафопост с площ 244 кв.м., ведно с масивна сграда (трафопост) със ЗП=50 кв.м. в кв.179 и мрежа НН с три извода- по реда на чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и §4 от ПЗР на ЗЕ Сгради във Велинград Магазин [...]

Прочети 0 Comments

Програма и стратегия за управление и разпореждане с имоти

Програма за  управление и разпореждане – общинска собственост е община Велинград  през 2012 година тук Стратегия  за  управление и разпореждане – общинска собственост е община Велинград  през  периода 2012 – 2015  година тук

Прочети 0 Comments

Програма за управление на Община Велинград за периода 2011-2015г.

СЪДЪРЖАНИЕ: - ОСНОВНИ ЦЕЛИ- ПРИОРИТЕТИ- ДЕЙНОСТИ- СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ- ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  ПРИОРИТЕТИ НА РАЗВИТИЕ, КОИТО СА ЗАЛЕГНАЛИ В ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  Програмата за управление на община Велинград 2011-2015г. се изготвя при следните доминиращи факти, които предопределят приоритетите на управленска дейност в по – голяма част от периода, а именно:- икономическа и финансова стагнация;- предстоящ нов програмен [...]

Прочети 0 Comments