Archive | Заседания 2017г. RSS feed for this section

Сесия 2017-04-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси Приемане на годишен финансов отчет и Баланс на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2016г. и Доклад за дейността на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2016г.;РЕШЕНИЕ №113        Докл.: д-р Ж.Чешмеджиев Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград за 2016г. и Доклад за дейността на ВрИД Управителя на „ВКТВ” ЕООД Велинград за 2016г.;РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-04-19

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                                                                                                                                                        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 19.04.2017г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-03-30

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на план за финансово оздравяване на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №72 Докл.:Н.Видаркинска Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.11.16г.-31.01.17г. и решенията, които към 31.10.16г. са били в процедура по изпълнение.РЕШЕНИЕ №73 Докл.:Р.Гърданска, Н.Видаркинска Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2016г.РЕШЕНИЕ №74 Докл.:арх.Т.Енев [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017- 02-23

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отмяна разпоредбата на чл.66 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Велинград на ОбС – Велинград.РЕШЕНИЕ №37 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №38 Докл.:Н.Видаркинска Изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „СИП и ТИЦ”. РЕШЕНИЕ №39 Докл.:В.Мешков, инж.Б.Станудин [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-02-01

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Допълнение на решение №259/03.06.2016г. на ОбС – Велинград относно площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци, м.”Благовото”.РЕШЕНИЕ №36 Докл.:инж.Д.Кафеджиева ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.Б.Мандраджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-01-26

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за второто полугодие на 2016г. /м.07.-м.12.16г./РЕШЕНИЕ № 4  Докл.:инж.Б.Мандраджиев Приемане на общински бюджет за 2017г.РЕШЕНИЕ № 5 ,РЕШЕНИЕ № 6,РЕШЕНИЕ № 7, РЕШЕНИЕ № 8 , РЕШЕНИЕ № 9 Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева Издаване Запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-01-16

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Промяна предназначението на имоти частна общинска собственост и преобразуването им в публична общинска собственост описани в Приложение №1, 2 и 3. РЕШЕНИЕ №1 Докл.:Н.Келчева Промяна предназначението на имот от частна общинска собственост и преобразуването му в публична общинска собственост описан в Приложение №1. РЕШЕНИЕ №2 Докл.:Н.Келчева Закупуване на рентгенова тръба със собствени средства от „МБАЛ-Велинград” ЕООД [...]

Прочети Коментарите са изключени!