Archive | Заседания 2018г. RSS feed for this section

Сесия 2010-12-18

ДНЕВЕН РЕД: Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.РЕШЕНИЕ №350 Докл.:инж.П.Кондев Сключване на тристранни споразумения между Община Велинград, купувачи на имоти общинска собственост и взискатели по изпълнителни дела.РЕШЕНИЕ №351 Докл.:Пл.Гьоров Съответствие на дейностите по проект с тема – закупуване на оборудване за музикалните школи към ЦПЛР-ОДК-Велинград в съответствие [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-11-29

ДНЕВЕН РЕД: 1. Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” обезпечаваща авансово плащане за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в Община Велинград, включващо следните обекти: път от край населено място гр.Велинград до център с.Драгиново и изграждане на нов път от разклона след с.Абланица до начало с.Цветино”.РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-10-25

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №300 Докл.:Ат.Вецов Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-09-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Допълнение на Решение №164/31.05.2018г. относно изменение в състава на ПК за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.РЕШЕНИЕ №269 Докл.: инж.А.Мареков Изменение на Решение №21/17.12.2015г. относно избор на комисия по Етичен кодекс. РЕШЕНИЕ №270 Докл.:инж.А.Мареков Преструктуриране на Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №271 Докл.:Т.Янков Провеждане на обществено обсъждане на тема –визия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-07-26

ДНЕВЕН РЕД: Полагане клетва от новоизбрани общински съветници. Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №232   Докл.:Л.Перчинков Питания и въпроси. Изменение на Решение №9/19.11.2015г.на ОбС – Велинград относно избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №233   Докл.:Л.Перчинков                Изменение на Решение №23/17.12.2015г. относно определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ.РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-06-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №199/31.05.2018г. на ОбС – Велинград, относно поставяне на монументално-декоративни елементи – паметни плочи в имоти- ПОС, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител.РЕШЕНИЕ №200 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-05-31

ДНЕВЕН РЕД: Отмяна на мораториум върху издаването на Разрешителни за водовземане на минерална вода от Сондаж №4 „Власа” и КЕИ „Власа”. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ №157 Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на ЕТ „Янов – Пенчо Стоянов Янов” за СПА център с басейн към обект „Комплексно многоетажно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-04-26

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Изменение и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси. РЕШЕНИЕ №123        Докл.:Ат.Вецов Увеличение бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи с 629 040лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ №124 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-03-29

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.69, ал.3 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Велинград.РЕШЕНИЕ №75 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.56, ал.1, т.1 и §4 от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-02-22

ДНЕВЕН РЕД:   Определяне месечни трудови възнаграждения на Кмет на Община, кметове на кметства и кметски наместник в Община Велинград.РЕШЕНИЕ №44  Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева Сключване на анекс към договор №38/17.02.2006г. за отдаване под наем на недвижим имот собственост на н-ци Оскови – ЦДГ „Фантазия”.РЕШЕНИЕ №45  Докл.:Иво Ардалиев Даване на съгласие Община Велинград да кандидатства за безвъзмездно [...]

Прочети Коментарите са изключени!